In het visiedocument ‘Medisch Specialist 2025’ van de Federatie Medisch Specialisten uit 2017 wordt als een van de ambities genoemd dat samen beslissen in 2025 dagelijkse praktijk is. Samen beslissen (gedeelde besluitvorming, shared decision making) gaat uit van het principe dat als patiënten goed geïnformeerd worden door artsen, en zelf actief betrokken worden bij de besluitvorming rond hun behandeling, ze samen met de arts de best passende behandeloptie kiezen.

Onder de reumatologen is veel aandacht voor samen beslissen, het gaat hier dan vaak om lokale initiatieven. Graag wil de commissie kwaliteit inventariseren welke lopende initiatieven er zijn, of het nou gaat om scholing, onderzoek of een interventie in de praktijk. Graag willen wij deze initiatieven een podium geven, en wellicht zijn er mogelijkheden om initiatieven in gezamenlijkheid uit te werken.

Graag wil ik u verzoeken om bijgaande vragenlijst in te vullen over de initiatieven rondom samen beslissen in uw organisatie/afdeling.

Question Title

* 1. Organisatie:

Question Title

* 2. Samen beslissen zie ik als:

Question Title

* 3. Samen beslissen helpt mij als reumatoloog in de spreekkamer om:

Question Title

* 4. Is samen beslissen een speerpunt binnen uw organisatie?

Question Title

* 5. Op welke manier wordt aandacht besteedt aan samen beslissen vanuit uw organisatie? (denk hierbij ook aan cursussen, training, etc)

Question Title

* 6. Is er binnen uw organisatie extra tijd ingeruimd voor een specifiek samen beslissen consult?

Question Title

* 7. Zijn er, om een consult een samen beslissen consult te mogen noemen, vaste items in het EPD gemaakt om het onderscheid te kunnen maken?

Question Title

* 8. Is er binnen uw vakgroep aandacht voor samen beslissen?

Question Title

* 9. Welke initiatieven lopen er binnen uw vakgroep om de reumatoloog te ondersteunen in het proces van samen beslissen? (denk hierbij ook aan cursussen, training, etc)

Question Title

* 10. Wanneer er in uw vakgroep/ organisatie training plaatsvindt over samen beslissen, op welke manier is dat? 

Question Title

* 11. Lopen er op dit moment onderzoeken op het gebied van Samen Beslissen bij reumatische aandoeningen binnen uw vakgroep?

Question Title

* 12. Naam onderzoek / aandoening (vb generiek, RA, Jicht) / doel&toelichting / contactpersoon ?

Question Title

* 13. Wordt er op dit moment binnen de afdeling Reumatologie gebruik gemaakt van producten/hulpmiddelen/tools om samen beslissen te ondersteunen? (Denk hierbij bijvoorbeeld aan 3 goede vragen, keuzehulpen, consultkaarten, etc.) 

Question Title

* 14. Zou u behoefte hebben aan een training samen beslissen?

Question Title

* 15. Wat zou u willen leren over de toepassing van samen beslissen?

Question Title

* 16. Zijn er concrete wensen of ideeën op het gebied van samen beslissen waarvan u denkt dat de NVR ondersteuning kan bieden?

Question Title

* 17. Als het om samen beslissen gaat dan: 

Question Title

* 18. Overige opmerkingen

0 van 18 beantwoord
 

T