Wat is beeldvorming en diagnostiek precies?

Beeldvorming is dat je iemand goed leert kennen.

Dan weet je wie iemand is, waar hij of zij vandaan komt en wat iemand leuk vindt.

Diagnostiek is dat je onderzoek doet om een ziekte of aandoening vast te stellen.

Om goede zorg te geven moet er beeldvorming en diagnostiek gedaan worden

 
Onderzoek

Het Zorginstituut heeft onderzoek gedaan naar beeldvorming en diagnostiek.

Eén van de acties uit het onderzoek is het verbeteren van de beeldvorming en diagnostiek bij volwassenen met een verstandelijke beperking en onbegrepen gedrag.

Naar aanleiding van dit onderzoek is deze vragenlijst opgesteld.

Het doel is om inzicht te krijgen in uw betrokkenheid bij beeldvorming en diagnostiek.

Dat is van belang omdat u met uw ervaringen tips en oplossingen kunt aanreiken.

 
De vragenlijst

De vragen lijst heeft 13 vragen en is bedoeld voor cliënten, naasten en wettelijk vertegenwoordigers.

Het invullen van de vragen kost ongeveer 10 - 15 minuten.

Dank alvast voor uw medewerking.
A: Algemene vragen

Question Title

* 1. Bent u:

In 2019 is er een nieuwe richtlijn gekomen en die heet: Probleemgedrag bij volwassenen met een verstandelijke beperking.

In de richtlijn staat wat goede zorg is voor mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag.

Probleemgedrag kan zijn: agressief gedrag, jezelf pijn doen, weglopen of angstig zijn.

We noemen het ook wel onbegrepen gedrag.

Question Title

* 2. Heeft u ooit gehoord van de Richtlijn ‘Probleemgedrag bij volwassenen met een verstandelijke beperking’?

Question Title

* 3. Weet u dat u sámen met uw zorgverlener kijkt naar wat er nodig is om onbegrepen probleemgedrag te verklaren en/of te voorkomen?

B: Vragen over beeldvorming bij onbegrepen gedrag

Als er onbegrepen gedrag is, probeert de zorgverlener de juiste zorg en begeleiding te geven.

Question Title

* 4. Wordt u betrokken bij gesprekken die gaan over beeldvorming bij onbegrepen gedrag?

Question Title

* 5. Kunt u in die gesprekken aangeven wat u belangrijk vindt?

Question Title

* 6. Wordt er naar u geluisterd?

Question Title

* 7. Hoort of leest u wat er met uw inbreng is gebeurd?

Het kan voorkomen dat er andere zorgverleners met speciale kennis worden betrokken. Bijvoorbeeld een gedragskundige of arts of logopedist.

Deze zorgverleners hebben kennis die kunnen bijgedragen om een goed beeld te krijgen van wat nodig is om onbegrepen gedrag beter te leren begrijpen.

Question Title

* 8. Wordt met u overlegd als deze zorgverleners bij de zorg worden betrokken?

Zorgverleners proberen mogelijk oorzaken van onbegrepen gedrag te herkennen. Het tijdig herkennen kan bijdragen aan het voorkomen van dit gedrag.

Question Title

* 9. Weet u welke oorzaken van onbegrepen gedrag mogelijk spelen?

Question Title

* 10. Herkent u zich in de omschrijving van onbegrepen gedrag van u zelf / uw naaste?

Question Title

* 11. Is u gevraagd of u het er mee eens was?

Question Title

* 12. Had u de mogelijkheid om aanvullingen te doen?

Question Title

* 13. Wat wilt u ons nog meegeven?

Dank u wel voor uw medewerking!

T