Voorblad

Het evaluatieverslag is bedoeld om de ondersteuning die heeft plaatsgevonden te evalueren. Het is de bedoeling dat u, de zorgaanbieder en de toegang zicht krijgen of de resultaten wel of niet behaald zijn en of de gemaakte afspraken zijn nagekomen. Het evaluatieverslag wordt ingevuld bij beëindiging van de ondersteuning of als de beschikking bijna afloopt. Een verlenging of vervolgvraag dient 8 weken vóór het aflopen van de beschikking te worden aangevraagd en wordt in behandeling genomen als het evaluatieformulier volledig ingevuld en onderbouwd is aangeleverd. Mocht de medewerker van de toegang aanvullende vragen hebben, dan kan daarover contact worden opgenomen met u en/of de zorgaanbieder. Dit verslag wordt dan gebruikt bij de nieuwe aanvraag.
 
20% of survey complete.

Question Title

* 1. Wat is uw achternaam?

Question Title

* 2. Wat is uw voornaam?

Question Title

* 3. Geboortedatum

Datum

Question Title

* 4. Wat is uw adres?

Question Title

* 5. Telefoonnummer

Question Title

* 6. Wat is uw e-mailadres?

Question Title

* 7. Contactpersoon cliënt indien van toepassing

Question Title

* 8. Contactgegevens van deze contactpersoon

Question Title

* 9. Aanbieder / Organisatie

Question Title

* 10. Naam contactpersoon voor evaluatieverslag

Question Title

* 11. Telefoonnummer en e-mailadres

Question Title

* 12. Datum invullen evaluatieverslag

Datum

Question Title

* 13. Startdatum beschikking

Datum

Question Title

* 14. Einddatum beschikking

Datum

Question Title

* 15. Evaluatieverslag is ingevuld door?

Question Title

* 16. Reden van evaluatie

Question Title

* 17. Is de aanbieder de gemaakte afspraken in het ondersteuningsplan nagekomen?

Question Title

* 18. Heeft de aanbieder de zorg geleverd in de frequentie zoals in het ondersteuningsplan is afgesproken?

T