Context van het onderzoek

Onderzoek naar kostenverhaal door Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling en Fakton, in opdracht van het Ministerie van BZK
Aanleiding voor het onderzoek
Op 19 juni 2023 heeft de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening een brief gestuurd over de modernisering van het grondbeleid. In de brief over het grondbeleid is aangekondigd dat een onderzoek zal worden uitgevoerd naar de praktijk van anterieure overeenkomsten en exploitatieplannen. De doelen van de maatregelen in de brief zijn dat gebiedsontwikkeling sneller verloopt en dat de financiële tekorten op bouwlocaties worden verkleind. Die doelen kunnen onder andere worden bereikt door een weloverwogen inzet en aanpak van anterieure overeenkomsten en exploitatieplannen.

Doel van de enquête
Er is betrekkelijk weinig bekend over de praktijk van anterieure overeenkomsten en exploitatieplannen. Het doel van deze enquête is om inzicht te verkrijgen in het verloop van het kostenverhaalproces. De antwoorden op de enquête worden gebruikt voor het opstellen van een handreiking met onder andere een afwegingskader voor de keuze tussen kostenverhaal via een anterieure overeenkomst en het publiekrechtelijke kostenverhaal op basis van een omgevingsplan en voor modellen voor de inhoud van anterieure overeenkomsten. Door deze enquête in te vullen, draagt u bij aan een beter inzicht in de praktijk van het toepassen van anterieure overeenkomsten en exploitatieplannen. Dit helpt het ministerie van BZK om de overwegingen voor het gebruik van deze instrumenten door gemeenten en ontwikkelaars beter te begrijpen.

Gebruik uitkomsten
De uitkomsten van de enquête zullen worden gebruikt voor het opstellen van een handreiking waarmee gemeenten meer voorspelbaarheid in het kostenverhaal kunnen bewerkstelligen. Onderdelen hiervan zijn met onder andere een afwegingskader voor de keuze tussen kostenverhaal via een anterieure overeenkomst en het publiekrechtelijke kostenverhaal op basis van een omgevingsplan en modellen voor het onderhandelingsproces en de inhoud van anterieure overeenkomsten.
Opdrachtuitvoering door Metafoor en Fakton
Het onderzoek wordt uitgevoerd door adviesbureaus Metafoor en Fakton in opdracht en onder begeleiding van het ministerie van BZK. Begeleiding vindt plaats door een begeleidingscommissie waarin de VNG en Neprom zitting hebben.

Nadere informatie kunt u hier vinden:
Kamerbrief over voortgangsrapportage modernisering grondbeleid
 
3% of survey complete.

T