Iedere gemeente moet jaarlijks een sluitende begroting indienen bij de provincie.
 
Dat is op dit moment een forse opgave voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Voor een sluitende begroting in 2020 komen we ongeveer 5,6 miljoen euro tekort. Hiervoor moeten we maatregelen nemen.
 
Een deel realiseren we door anders te werken en de dienstverlening te versoberen. En een deel door plannen aan te passen of de uitvoering uit te stellen. Maar dat is onvoldoende. We moeten daarom scherpe keuzes maken voor een duurzame toekomst.
 
Daarbij proberen we de voorzieningen zoveel mogelijk te ontzien. We vermijden keuzes die we niet meer terug kunnen draaien. En we willen nog meer de kracht van de samenleving benutten.
 
Uit eerdere ervaring weten we dat er binnen onze gemeenten veel mensen zijn met goede ideeën. Daarom vragen uw mening over de voorgestelde maatregelen. U kunt dat doen door deze enquête in te vullen. Deze staat online open van 13 tot 28 april.
 
Aan het eind van de vragenlijst kunt u zich nog opgeven voor andere momenten waarop u mee kunt praten. 
  
Mede op basis van deze vragenlijst besluit de gemeenteraad in het najaar van 2019 hoe de begroting voor 2020 sluitend wordt gemaakt.
 
Dus doe mee, denk mee en vul de vragenlijst in.  
 
Het beantwoorden vraagt ongeveer tien minuten van uw tijd.
 
Alvast bedankt voor uw deelname. We zijn benieuwd naar uw bijdrage.
 
Frits Naafs, burgemeester

Question Title

* THEMA 1: NATUUR, ERFGOED EN CULTUURHISTORIE

Natuur, erfgoed en cultuurhistorie zijn (beeld)bepalend voor onze woonomgeving.
 
In 2019 geeft de gemeente Utrechtse Heuvelrug ruim 2,9 miljoen euro uit aan beleid en projecten die bijdragen aan de instandhouding van erfgoed, natuur en het landelijk gebied.
 
Het voorstel is om vanaf 2021 ongeveer 36.500 euro te bezuinigen op dit budget, oplopend tot bijna 50.000 euro in 2022.

Dit heeft als gevolg:
 • minder budget voor bescherming, beheer en ontwikkeling van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug
 • minder hulp en ondersteuning voor natuurbeheer en landschap in de Krommerijnstreek
 • stopzetten advisering over het onderhoud van particuliere waardevolle bomen
Wat vindt u van deze bezuiniging?

Question Title

* THEMA 2: TOERISME EN RECREATIE, ECONOMIE

De gemeente Utrechtse Heuvelrug wil een gastvrije gemeente zijn.
 
In 2019 geeft de gemeente ruim 500.000 euro uit aan beleid en projecten die bijdragen aan het bevorderen van recreatie, toerisme en de economische ontwikkeling.
 
Het voorstel is om 88.000 euro te bezuinigen op dit budget, oplopend tot 115.000 euro vanaf 2022.

Dit heeft de volgende gevolgen:
 • minder inspanning voor promotie en marketing
 • minder steun voor projecten van ondernemers, bedrijven en provincie om gastvrijheid in onze gemeente te vergroten
 • minder aandacht voor het economisch beleid in de gemeente
Wat vindt u van deze bezuiniging?

Question Title

* THEMA 3: DORPEN EN HUN VOORZIENINGEN
 
Het is aantrekkelijk om in de gemeente Utrechtse Heuvelrug te wonen door de goede voorzieningen en het rijke verenigingsleven.
 
Het voorstel is om hier vanaf 2020 in totaal 141.000 euro op te bezuinigen, oplopend tot ruim 500.000 euro in 2021.
 
Dit heeft gevolgen voor:
 • het stimuleren en ondersteunen van dorpsgerichte activiteiten
 • het aantal dorpsvoorzieningen: sportaccommodaties, bibliotheken en consultatiebureaus
 • het onderhoudsniveau van het openbaar groen, speelplekken en de begraafplaatsen 
Wat vindt u van deze bezuiniging?

Question Title

* THEMA 4: MOBILITEIT, VERKEER EN VERVOER

In de gemeente Utrechtse Heuvelrug vinden we veilige fietsverbindingen en goede aansluitingen tussen verschillende soorten vervoer (OV, auto, fiets) belangrijk.
 
Het voorstel is om in deze collegeperiode het merendeel van de investeringen voor verkeers- en vervoersprojecten stop te zetten. Dit betreft een totaalbedrag van bijna 3,8 miljoen euro.

Dit heeft de volgende gevolgen:
 • projecten om de fietsveiligheid in het buitengebied te vergroten worden stopgezet
 • het fietspadennetwerk en recreatieve fietsroutes wordt niet verbeterd
 • het openbaar vervoer wordt niet verduurzaamd
Wat vindt u van deze bezuiniging?

Question Title

* THEMA 5: LOKAAL MINIMABELEID
 

De gemeente Utrechtse Heuvelrug biedt ondersteuning aan inwoners met een minimum inkomen, zodat ook zij kunnen deelnemen aan de samenleving.

In 2019 geeft de gemeente, naast de feitelijke uitkeringen, 366.000 euro uit aan dit beleid.

Het voorstel is om hier 50.000 euro op te bezuinigen.

Dit heeft als gevolgd dat er minder middelen beschikbaar komen voor:
 • individuele (extra) ondersteuning
 • het begeleiden van nieuwkomers
 • het voorkomen van schuldproblematiek
Wat vindt u van deze bezuiniging?

Question Title

* THEMA 6: ONDERWIJS

De gemeente Utrechtse Heuvelrug is samen met de scholen verantwoordelijk voor het aanbod van voorschoolse educatie en onderwijs(huisvesting).

Het voorstel is om bijna 5,2 miljoen euro minder te investeren in onderwijshuisvesting en 20.000 euro te bezuinigen op voorzieningen die bijdragen aan jeugdbeleid en kinderopvang, oplopend tot ruim 40.000 euro in 2021.
 
Dit heeft tot gevolg dat:
 • scholen en gemeenten samen gaan bijdragen aan renovatie en nieuwbouw
 • de eigen bijdrage voor voorschoolse educatie hoger wordt
 • voorschoolse educatie op minder plekken wordt aangeboden
Wat vindt u van deze bezuiniging?

Question Title

* THEMA 7: SOBERE GEMEENTE

Een groot deel van het budget in de gemeente Utrechtse Heuvelrug wordt gebruikt voor het uitvoeren van projecten en het opstellen van beleid. Daarnaast wordt een deel van de begroting ingezet voor het bekostigen van de bedrijfsvoering en de organisatie.
 
Het voorstel is om ruim 91.000 euro te bezuinigen op dit budget, oplopend tot 104.000 euro in 2021.
 
Dit heeft tot gevolg dat:
 • de catering en ondersteuning tijdens vergaderingen wordt versoberd
 • aan externe gebruikers een eigen bijdrage wordt gevraagd voor het gebruik van de gemeentelijke vergaderruimtes
 • investeringen in de ICT worden uitgesteld
Wat vindt u van deze bezuiniging?

Question Title

* Verdeelvraag: waarop kan het meest bezuinigd worden?

Hieronder staan de thema’s waarop de gemeente kan bezuinigen. Graag horen we van u hoe u de bezuiniging over de verschillende thema’s wil verdelen. Doe dit door 100 punten te verdelen over deze thema’s, waarbij u het hoogste aantal punten toekent aan het thema waarop volgens u het meest bezuinigd kan worden. 

Zorg dat u precies 100 punten verdeeld. Als u dit niet doet, krijgt u bij het versturen van uw enquête een foutmelding.

0 van 15 beantwoord
 

T