Introductie

Onderzoeksbureau APE Public Economics voert in opdracht van het ministerie van SZW een onderzoek uit naar de knelpunten en mogelijkheden voor het halen van de doelstellingen uit de banenafspraak cq. quotumregeling arbeidsbeperkten. Wanneer wij spreken van de banenafspraak bedoelen wij ook de quotumregeling arbeidsbeperkten. 

Deze enquête bevat vragen over (A) de acties die worden ondernomen om de doelen uit de banenafspraak te realiseren, (B) de wijze waarop werk voor arbeidsbeperkten wordt georganiseerd, (c) de plaatsing en (D) het werken met arbeidsbeperkten. Eerst volgen enkele algemene vragen. 

De volgende mensen vallen onder de doelgroep van de banenafspraak en beschouwen we als de doelgroep 'arbeidsbeperkten'. 
   1.   Mensen die onder de Participatiewet vallen en die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen.
   2.   (Ex-)leerlingen van scholen voor het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs die zich schriftelijk hebben aangemeld bij UWV.
   3.   Mensen met een Wsw-indicatie.
   4.   Wajongens met arbeidsvermogen.
   5.   Mensen met een Wiw-baan of ID-baan.

* 1. Tot welke overheidssector behoort uw organisatie?

* 2. Bij welke organisatie werkt u?

* 3. Wat is uw functie?

* 4. Hoeveel medewerkers werken er ongeveer bij uw organisatie?

* Beantwoord deze vraag in cijfers. 

* 5. Hoeveel medewerkers met een arbeidsbeperking werken er op dit moment bij uw organisatie?

* Beantwoord deze vraag in cijfers.

T