63% of people consider a company's privacy and security history before using their products or services.

Legal sidebar stats

Laatst bijgewerkt: 1 augustus 2023 

Deze Servicespecifieke voorwaarden van de AI-zelfservice zijn van toepassing als u een SurveyMonkey-service gebruikt waarin SurveyMonkey AI (zoals hieronder gedefinieerd) is opgenomen. Deze Servicespecifieke voorwaarden van de AI-zelfservice zijn 'Aanvullende voorwaarden' zoals gedefinieerd in de SurveyMonkey-gebruiksvoorwaarden en SurveyMonkey AI is een functie van de Services die daaronder worden verzorgd. Begrippen die beginnen met een hoofdletter en die niet anderszins zijn gedefinieerd in dit document, hebben de betekenis die is beschreven in de Gebruiksvoorwaarden. U gaat akkoord met deze Servicespecifieke voorwaarden van de AI-zelfservice door te klikken en aan te geven dat u deze Servicespecifieke voorwaarden van de AI-zelfservice accepteert, door een document dat hiernaar verwijst uit te voeren of door gebruik te maken van SurveyMonkey AI. 

In het geval van een conflict tussen deze Servicespecifieke voorwaarden van de AI-zelfservice en de Gebruiksvoorwaarden zullen deze Servicespecifieke voorwaarden van de AI-zelfservice voorrang hebben. 

SurveyMonkey AI wil zeggen elke genererende AI-functie of -functionaliteit die beschikbaar wordt gesteld door SurveyMonkey. SurveyMonkey AI is een functie van de Service. SurveyMonkey AI is geen service of Service onder welke toepasselijk Overeenkomst voor bedrijfsmedewerkers tussen u en SurveyMonkey dan ook. Daarnaast is SurveyMonkey AI niet beschikbaar of bedoeld voor gebruik met welke service met HIPAA-ondersteuning van SurveyMonkey dan ook. 

1. Invoer en Uitvoer.  

U kunt invoer verstrekken die moet worden verwerkt door SurveyMonkey AI ('Invoer'), en uitvoer ontvangen die wordt gegenereerd en als resultaat gegeven door SurveyMonkey AI op basis van deze Invoer ('Uitvoer'). Wanneer u SurveyMonkey AI gebruikt, zijn Invoer en Uitvoer uw Content. U bent volledig zelf verantwoordelijk voor de ontwikkeling, inhoud, werking, het beheer en gebruik van uw Content. Uw stemt ermee in dat uw Invoer en gebruik van SurveyMonkey AI en uw Uitvoer het volgende niet schenden (i) geldende wetgeving; (ii) deze Servicespecifieke voorwaarden van de AI-zelfservice, de Gebruiksvoorwaarden of ons Beleid inzake aanvaardbaar gebruik; en dat deze (iii) geen inbreuk maken op, geen schending inhouden van of anderszins rechten van SurveyMonkey of de rechten van welke derde partij dan ook aantasten. U gaat ermee akkoord dat u geen vertrouwelijke, persoonlijke of gevoelige informatie invoert, waaronder, maar niet beperkt tot, beschermde gezondheidsinformatie, namen, telefoonnummers, adressen, e-mailadressen of geboortedatums. U erkent dat als gevolg van de aard van zelflerende systemen en de technologie achter SurveyMonkey AI, Uitvoer mogelijk niet uniek is en dat SurveyMonkey AI dezelfde of vergelijkbare uitvoer kan genereren voor SurveyMonkey of een derde partij. Reacties of resultaten die worden aangevraagd door en gegenereerd voor andere gebruikers, worden niet als uw Content gezien.  

2. Nauwkeurigheid.  

Met het oog op de zich snel ontwikkelende aard van kunstmatige intelligentie en zelflerende systemen, erkent u dat gebruik van SurveyMonkey AI soms kan resulteren in onjuiste Uitvoer die geen nauwkeurige afspiegeling is van echte mensen, plaatsen, feiten of gegevens. U stemt ermee in dat u de nauwkeurigheid van welke Uitvoer dan ook beoordeelt voor zover dat toepasselijk is voor uw gebruik, waaronder via menselijke controle van de Uitvoer. U stemt ermee dat u niet zult vertrouwen op SurveyMonkey AI voor juridisch, medisch, financieel of ander professioneel advies. 

3. SurveyMonkey AI verbeteren. 

Modellen voor kunstmatige intelligentie en zelflerende systemen verbeteren mogelijk in de loop van de tijd, zodat specifieke praktijkvoorbeelden beter kunnen worden behandeld. U stemt ermee in dat we Content van SurveyMonkey AI of uit uw gebruik van SurveyMonkey AI mogen gebruiken om SurveyMonkey AI en de Services te verbeteren en voor zover dat is toegestaan onder de SurveyMonkey-privacymeldingen. In sommige gevallen bieden we besturingselementen in uw accountinstellingen waarmee u zich kunt uitschrijven. U bent er zelf verantwoordelijk voor om de juiste instelling te kiezen. In ander gevallen worden modellen voor kunstmatige intelligentie en zelflerende systemen automatisch ingeschakeld bij het gebruik van een specifieke functie of service die essentieel is voor de algemene services van SurveyMonkey. Bekijk uw accountinstellingen en ga naar ons Helpcenter voor meer informatie. U erkent dat wanneer u zich uitschrijft, dit mogelijk het vermogen van SurveyMonkey AI beperkt om specifieke praktijkvoorbeelden te behandelen. 

4. Gebruiksbeperkingen voor SurveyMonkey AI.  

U stemt ermee in dat u SurveyMonkey AI of Uitvoer niet zult gebruiken voor het volgende: (i) het ontwikkelen van modellen, waaronder funderingsmodellen of andere grootschalige modellen, die concurreren met SurveyMonkey of SurveyMonkey AI; (ii) het omgekeerd assembleren, omgekeerd compileren, decompileren, vertalen of anderszins proberen de broncode of onderliggende componenten van modellen, algoritmen en systemen van SurveyMonkey AI te achterhalen, inclusief het exfiltreren van gewichten van modellen; (iii) het misleiden van welke persoon dan ook of het doen voorkomen alsof Uitvoer van SurveyMonkey AI of de Services uitsluitend door mensen is gegenereerd; (iv) het genereren van spam of content voor verspreiding in verkiezingscampagnes of voor lobbyen, inclusief afstemming op bepaalde specifieke demografische doelgroepen; of (v) op een manier die een schending vormt van eventuele technische documentatie, gebruiksrichtlijnen of parameters waarnaar in dit document wordt verwezen of die op een andere manier beschikbaar worden gesteld in verband met SurveyMonkey AI. U stemt ermee dat u geen webscraping, web-harvesting of methoden voor webgegevensextratie zult gebruiken voor het extraheren van gegevens uit SurveyMonkey AI of uit de Uitvoer. U stemt ermee in dat u SurveyMonkey AI alleen zult gebruiken in geografische locaties die momenteel door OpenAI worden ondersteund. 

U erkent en stemt ermee dat uw gebruik van SurveyMonkey AI is onderworpen aan beperkingen ten aanzien van de gebruikslimiet. Meer informatie hierover vindt u in ons Helpcenter. Als u het toegestane gebruik overschrijdt, kunt u de functie niet meer gebruiken totdat de beperking is verwijderd. SurveyMonkey kan prestaties van dergelijke SurveyMonkey AI-functies uitschakelen of verlagen. 

SurveyMonkey kan, geheel naar eigen inzicht, uw toegang tot of gebruik van SurveyMonkey AI en/of de Services blokkeren, uitschakelen, opschorten of beëindigen als er sprake is van een schending van of als het redelijke vermoeden bestaat van een schending van deze Servicespecifieke voorwaarden van de AI-zelfservice. 

5. Beleid van externe dienstverleners.  

U stemt ermee in dat u SurveyMonkey AI-functies niet zult gebruiken op een manier die OpenAI-beleid schendt, waaronder hun Gebruiksbeleid en Beleid voor delen en publicatie of enig ander beleid van externe leveranciers, zoals is beschreven in ons Helpcenter of zoals daarmee op een andere manier is rekening gehouden in verband met SurveyMonkey AI. 

6. Evaluatieversie of Bètaversie.  

SurveyMonkey kan SurveyMonkey AI of een functie van SurveyMonkey AI aanwijzen of aanbieden als een evaluatie-, alfa-, voorbeeld-, vroege toegangs- of bètaversie ('Bètaversie'). Als u gebruikmaakt van een Bètaversie, zijn de volgende voorwaarden van toepassing: 

Een Bètaversie wordt in ongewijzigde vorm aangeboden voor testen en evalueren. Een Bètaversie vertegenwoordigt niet de uiteindelijke versie van SurveyMonkey AI en kan fouten bevatten die systeemfouten of andere fouten en gegevensverlies kunnen veroorzaken. SurveyMonkey kan ervoor kiezen om geen commerciële versie uit te brengen van de Bètaversie. SurveyMonkey kan, volledig naar eigen inzicht en op elk gewenst moment, de Bètaversie verwijderen of opschorten en een commerciële versie van de Bètaversie uitbrengen. U moet het gebruik van de Bètaversie snel stoppen als we u vragen om dat te doen. Als tegenprestatie voor uw gebruik van een Bètaversie, stemt u ermee in dat SurveyMonkey gegevens mag verzamelen over uw gebruik van de Bètaversie, waaronder eventuele feedback, en dat SurveyMonkey uw Content mag analyseren om de Service te verbeteren. Als u niet wilt dat deze gebruiks- of feedbackgegevens worden verzameld of dat Content wordt geanalyseerd, moet u het gebruik van de Bètaversie direct stoppen door een niet-Bètaversie van SurveyMonkey AI te gebruiken. Een eventuele aparte overeenkomst die we met u aangaan die de Bètaversie beheerst, heeft voorrang boven deze bepalingen. 

SurveyMonkey doet geen voorstelling van zaken en biedt geen garanties voor Bètaversies, waaronder eventuele garanties dat dergelijke versies algemeen beschikbaar, ononderbroken of vrij van fouten zullen zijn, of dat Content veilig zal zijn of niet verloren zal gaan of beschadigd zal raken. Met uitzondering van tot zover wetgeving dat verbiedt, wijst SurveyMonkey uitdrukkelijk alle garanties voor Bètaversies van de hand. Dit omvat impliciete garanties voor verkoopbaarheid, een toereikende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-schending van rechten van partijen of ongestoorde werking, en elke garantie die voortvloeit uit welke gang van zaken of welk handelsgebruik dan ook. 

7. DISCLAIMER MET BETREKKING TOT GARANTIES.

SURVEYMONKEY AI WORDT VERSTREKT 'AS-IS'. SURVEYMONKEY EN DE LICENTIEGEVERS VAN SURVEYMONKEY BIEDEN GEEN ENKELE GARANTIE (UITDRUKKELIJK, GEÏMPLICEERD, WETTELIJK OF ANDERSZINS) AANGAANDE DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN VIA HET GEBRUIK VAN SURVEYMONKEY AI OF DE NAUWKEURIGHEID VAN INFORMATIE DIE WORDT VERKREGEN VIA SURVEYMONKEY AI. U BEGRIJPT EN STEMT ER MEE IN DAT HET VOLLEDIGE RISICO MET BETREKKING TOT WELK MATERIAAL EN/OF WELKE GEGEVENS DAN OOK DIE WORDEN VERKREGEN VIA HET GEBRUIK VAN EEN SURVEYMONKEY AI-FUNCTIE, VOLLEDIG BIJ U BERUST. U DIENT NIET TE VERTROUWEN OP FEITELIJKE BEWERINGEN IN UITVOER ZONDER DE NAUWKEURIGHEID VAN FEITEN OP EEN ONAFHANKELIJKE MANIER TE CONTROLEREN. UITVOER DIE NAUWKEURIG LIJKT VANWEGE DE SPECIFIEKE GEDETAILLEERDHEID DAARVAN, KAN NOG STEEDS MATERIËLE ONNAUWKEURIGHEDEN BEVATTEN. SURVEYMONKEY AI IS NIET IN STAAT TOT HET DYNAMISCH OPHALEN VAN INFORMATIE EN UITVOER HOUDT MOGELIJK GEEN REKENING MET GEBEURTENISSEN OF WIJZIGINGEN IN ONDERLIGGENDE FEITEN DIE ZICH HEBBEN VOORGEDAAN NADAT HET AI-MODEL IS GETRAIND. GEEN ENKELE VORM VAN ADVIES, ONGEACHT OF DIT MONDELING OF SCHRIFTELIJK IS VERKREGEN VAN SURVEYMONKEY OF VIA SURVEYMONKEY AI, ROEPT EEN GARANTIE IN HET LEVEN, TENZIJ DEZE NADRUKKELIJK IN DIT DOCUMENT WORDT VERMELD. 

8. Voorwaarden op serviceniveau zijn niet van toepassing.   

Niettegenstaande tegengestelde bepalingen of beweringen in de Gebruiksvoorwaarden, wordt uitval van SurveyMonkey AI die het resultaat is van het uitvallen van een service van een derde partij, niet opgenomen in eventuele berekeningen van beschikbaarheid of uptime. 

9. Samenwerking.  

Als u wordt uitgenodigd voor deelname aan of als u deel uitmaakt van een Teams- of Enterprise-account, erkent u en stemt u ermee in dat alleen de beheerder of primaire beheerder van dit account verantwoordelijk is voor het implementeren en beheren van SurveyMonkey AI-instellingen voor alle Content, waaronder uw Content.