63% of people consider a company's privacy and security history before using their products or services.

Legal sidebar stats

Deze voorwaarden zijn van toepassing op SurveyMonkey Audience-reacties die worden gekocht op websites van SurveyMonkey. Raadpleeg hier onze zakelijke Audience-servicevoorwaarden voor voorwaarden die van toepassing zijn op SurveyMonkey Audience-reacties of Marktonderzoekservices die worden aangeboden via het zakelijke verkoopteam van SurveyMonkey.  

Versies:

Laatst bijgewerkt: 1 augustus 2023

Deze SurveyMonkey Audience Self-Serve-servicevoorwaarden ('Audience-voorwaarden') zijn 'Aanvullende voorwaarden' voor de SurveyMonkey-gebruiksvoorwaarden ('Gebruiksvoorwaarden') en vormen samen de voorwaarden die van toepassing zijn op uw aankoop, aanvaarding en gebruik van SurveyMonkey-oplossingen en -services, waaronder zijn inbegrepen SurveyMonkey Audience-reacties (aangeduid als: 'SurveyMonkey Audience' of 'Audience') en Marktonderzoektegoed (aangeduid als 'Marktonderzoektegoed' of 'Tegoed') en de SurveyMonkey-markt-, product- en merkoplossingen (gezamenlijk aangeduid als 'Marktonderzoeksservices'). Marktonderzoekservices is een 'Service' onder de gebruiksvoorwaarden. Begrippen die beginnen met een hoofdletter en die niet anderszins zijn gedefinieerd in de Audience-voorwaarden, hebben de betekenis die is beschreven in de gebruiksvoorwaarden.

  • 'Audience-enquête' of 'enquête' wil zeggen een enquête die u hebt gemaakt of die voor u is gemaakt, die wordt gehost door SurveyMonkey en die u verzendt in overeenstemming met deze Audience-voorwaarden.
  • Er is sprake van een 'Voltooide enquêtereactie' wanneer SurveyMonkey een Doelpanellid uitnodigt (doorgaans per e-mail) om uw enquête in te vullen, waarbij dat Doelpanellid op de koppeling naar de enquête klikt, door alle Screeningsvragen komt, alle enquêtevragen beantwoordt die hij of zij moet beantwoorden, en hij of zij het einde van de enquête bereikt. Ten einde elke vorm van twijfel uit te sluiten, omvat een Voltooide enquêtereactie alleen reacties van Gekwalificeerde panelleden. In het geval dat een Doelpanellid wordt gediskwalificeerd met betrekking tot het verder voortzetten van de enquête vanwege zijn of haar reactie op een Screeningsvraag, tellen deze gediskwalificeerde reacties niet mee als Voltooide enquêtereacties.
  • Een 'Panellid' is elke persoon in een panel met respondenten.
  • Met 'Aankoop' wordt een aankoop aangeduid van een SurveyMonkey-oplossing die Audience-reacties bevat.
  • Met 'Pro rata restitutie' wordt restitutie aangeduid van de kosten die u voor de aankoop van Audience hebt betaald, pro rata op basis van het aantal Voltooide enquêtereacties dat al aan u is verstrekt, indien van toepassing.
  • Met 'Criteria voor doelgroepbepaling' worden de kenmerken aangeduid die door u zijn geselecteerd uit een lijst met kenmerken die door SurveyMonkey zijn verstrekt.
  • Met 'Aankoopspecificaties' worden uw Criteria voor doelgroepbepaling, uw Kwalificatiepercentage en het door u gewenste aantal Voltooide enquêtereacties aangeduid.
  • Met 'Gekwalificeerd panellid' wordt een Doelpanellid aangeduid dat na het beantwoorden van Screeningsvragen in aanmerking komt voor het invullen van uw enquête.
  • Met 'Kwalificatiepercentage', dat ook wel 'Incidentiepercentage' wordt genoemd, wordt het percentage Doelrespondenten aangeduid waarvan u verwacht dat ze na het beantwoorden van uw Screeningsvragen in aanmerking komen voor deelname aan uw enquête. Als er een Screeningsvraag in uw enquête is opgenomen, moet u voorafgaand aan de Aankoop een schatting van het Kwalificatiepercentage opgeven.
  • 'Doelleden' zijn Leden waarop de Vereiste criteria van toepassing zijn.

Als u onze hulpmiddelen wilt gebruiken om een enquête te verzenden naar Panelleden die voldoen aan de Geprofileerde doelcriteria, kunt u deze Geprofileerde doelcriteria samen met uw Aankoopspecificaties indienen.

Wanneer u Aankoopspecificaties indient bij ons, verstrekken we u een prijsopgave en een geschat tijdsbestek voor het leveren van uw Voltooide enquêtereacties.

U kunt vervolgens uw aankoopspecificaties bevestigen en, indien vereist, uw betalingsgegevens verzenden om uw aankoopaanvraag te maken. Als u uw Aankoopaanvraag verzendt, geeft u daarmee aan dat u deze Audience-voorwaarden accepteert.

We zullen de ontvangst van uw Aankoopaanvraag bevestigen door een factuur of ander orderbevestigingsdocument te verstrekken.

Zodra uw Aankoopaanvraag is ontvangen, zullen we deze beoordelen en u laten weten of we hieraan kunnen voldoen. We beoordelen Aankoopaanvragen op basis van verschillende factoren. Eén reden waarom we uw Aankoopaanvraag mogelijk niet accepteren, is omdat we ervan overtuigd zijn dat er onvoldoende Panelleden beschikbaar zijn om te voldoen aan uw Geprofileerde doelcriteria en schatting van het Kwalificatiepercentage voor het leveren van het aantal Voltooide enquêtereacties dat u hebt aangevraagd.

Acceptatie van uw Aankoopaanvraag is geen garantie dat we in staat zullen zijn het vereiste aantal Voltooide enquêtereacties binnen het gespecificeerde tijdsbestek te leveren. Een eventueel gespecificeerd tijdsbestek is slechts een schatting. Hoewel we uw Aankoopaanvraag alleen accepteren als we ervan overtuigd zijn dat we aan uw Geprofileerde doelcriteria kunnen voldoen, kunnen we dit als gevolg van onzekerheden die onlosmakelijk zijn verbonden aan de beschikbaarheid van Panelleden, de nauwkeurigheid van de schattingen van het Kwalificatiepercentage en de veranderlijkheid van reactiepercentages niet garanderen. Zie artikel 5.2 als we niet aan uw Aankoopspecificaties kunnen voldoen.

U bent verplicht om een betaling te verrichten voordat we uw enquête distribueren naar Leden als we uw Aankoopaanvraag accepteren. Als u betaalt met een creditcard, wordt het bedrag in rekening gebracht bij uw op dat moment geregistreerde creditcard. Als u betaalt met tegoed, wordt dit, onderworpen aan de voorwaarden hierna, gebruikt voor het betalen van de kosten die op dat moment zijn verschuldigd voor uw Aankoop.

Uw enquête moet voldoen aan eventuele beperkingen die zijn gepubliceerd op de SurveyMonkey Audience-website ten tijde van het indienen van uw Aanvraag en moet tevens voldoen aan de volgende criteria:

(a) Inhoud en structuur van enquête

1. Duur.

Het invullen van uw enquête mag Doelleden niet meer dan, gemiddeld, 15 minuten kosten, zoals naar het goeddunken van SurveyMonkey wordt vastgesteld.

2. Geen verzameling van persoonlijke informatie.

Uw enquête mag geen persoonlijke informatie verzamelen van leden van uw doelgroep. Hieronder vallen unieke identificatiemiddelen, zoals namen, e-mailadressen, telefoonnummers, postadressen, gebruikersnamen, IP-adressen, MAC-adressen of andere zaken die volgens wetgeving voor gegevensbescherming onder persoonsgegevens vallen.

3. Geen vertrouwelijke persoonlijke informatie verzamelen.

Uw enquête mag geen creditcardinformatie, wachtwoorden, burgerservicenummers of vergelijkbare vertrouwelijke tot identiteit herleidbare informatie verzamelen van uw Doelleden.

4. Verboden inhoud.

Tenzij we u hiervoor schriftelijk toestemming hebben gegeven, mag uw enquête: (a) geen betrekking hebben op alcohol, tabak of recreatieve drugsproducten, indien deze is gericht op Doelleden onder de wettelijke leeftijd voor gebruik van deze producten in landen waar deze wettelijk zijn toegestaan; (b) geen betrekking hebben op pornografie; en (c) geen inbreuk maken op ons Beleid inzake aanvaardbaar gebruik (waaronder de minimale leeftijd van gebruikers).

5. Geen marketing- of wervingsactiviteiten.

De Audience-service is ontworpen om onze klanten te helpen onderzoek uit te voeren. Deze service is niet bedoeld om hoofdzakelijk of rechtstreeks een product, service of concept te promoten bij enquêterespondenten. Uw enquête mag Doelleden niet vragen om taken buiten uw enquête te voltooien, waaronder het bezoeken van een andere website, het kopen van of abonneren op een product of service, het solliciteren op een vacature of het sluiten van hun webbrowser.

(b) Enquêtekwaliteit

1. Klachten van enquêterespondenten.

Als we negatieve feedback over uw enquête ontvangen van Doelpanelleden, zullen we dergelijke feedback beoordelen. Uw enquête kan worden opgeschort of geannuleerd als dergelijke feedback aan het licht brengt dat uw enquête niet voldoet aan deze Audience-voorwaarden of het Beleid inzake aanvaardbaar gebruik.

2. Gebrekkige reactiepercentages.

Een bepaalde lopende Audience-enquête kan worden opgeschort of geannuleerd als we vaststellen dat het reactiepercentage aanzienlijk lager is dan de gemiddelde Audience-enquête nadat deze is gestart. Wij berekenen reactiepercentages op basis van het totale aantal Panelleden dat een enquête met succes kon voltooien (ongeacht de kwalificatie) gedeeld door het totale aantal Panelleden dat aan de enquête begint.

Abnormaal lage reactiepercentages duiden vaak op een probleem met het ontwerp van een enquête en we kunnen u mogelijk tips geven over hoe u uw enquête kunt bijwerken om de reactiepercentages te verbeteren.

Ondanks dat we uw Aankoopaanvraag kunnen afwijzen omdat uw enquête niet voldoet aan de vereisten in deze Sectie, betekent goedkeuring van uw Aankoopaanvraag niet dat uw enquête wel voldoet of zal voldoen aan al deze vereisten. We behouden ons bovendien het recht voor om distributie van een enquête te weigeren wanneer deze, geheel naar ons goeddunken, inhoud bevat die als ongepast wordt beschouwd. In een dergelijk geval kan, indien de problemen met de enquête niet kunnen worden opgelost, uw Aankoop door SurveyMonkey krachtens Sectie 4.1 worden geannuleerd.

Als we constateren dat uw enquête redelijkerwijs niet voldoet aan de vereisten die zijn uiteengezet in artikel 4.1, stellen we u daarvan schriftelijk in kennis en wordt u de gelegenheid geboden uw enquête aan te passen om dit gebrek aan conformiteit op te lossen. Als uw enquête reeds wordt uitgevoerd wanneer we in alle redelijkheid vaststellen dat deze niet voldoet aan de vereisten die zijn uiteengezet in artikel 4.1, schorten we de distributie van uw enquête naar aanvullende Doelleden op en bieden we u één gelegenheid om problemen op te lossen en uw enquête opnieuw te distribueren. Als uw enquête niet binnen dertig (30) dagen conform beleid is gemaakt nadat u door ons in kennis bent gesteld van het gebrek aan conformiteit, berusten er op ons geen verdere verplichtingen meer ten aanzien van u in verband met uw Aankoop.

Niettegenstaande elke betrokkenheid van SurveyMonkey bij de voorbereiding van uw enquête-inhoud, stemt u ermee in dat SurveyMonkey niet verantwoordelijk is voor de uiteindelijke goedkeuring van alle inhoud in uw Audience-enquêtes. SurveyMonkey aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of weglatingen in uw enquêtes.

Omdat enquêtes worden gedistribueerd via ons enquêteplatform, moet u over een SurveyMonkey-account beschikken om SurveyMonkey Audience te kunnen gebruiken. Als u geen toegang hebt tot een dergelijk account, moet u een account maken voordat u kunt overgaan tot een Aankoop.

4.1 Annulering van uw Aankoop.

Als er eenmaal een betaling voor uw aankoop is verricht, is deze NIET restitueerbaar, uitgezonderd enkele specifieke omstandigheden. We kunnen uw Aankoop op elk gewenst moment zonder opgave van reden annuleren. In een dergelijk geval komt u in aanmerking voor restitutie, zoals hierna is beschreven.

4.2 Restitutie en onvermogen om aan Aankoopspecificaties te voldoen.

We voorzien u, op aanvraag, van Pro rata restitutie van kosten die u voor uw aankoop van SurveyMonkey Audience hebt betaald, als (1) u deze Audience-voorwaarden en het gehele Audience-beleid hebt nageleefd en we niet in staat zijn uw gewenste aantal Voltooide enquêtereacties binnen een redelijk tijdsbestek te verzamelen (gerekend vanaf de datum waarop uw enquête naar de Doelpanelleden wordt verzonden); of als (2) we uw Aankoop zonder opgave van reden annuleren. De Pro rata restitutie vindt plaats met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u SurveyMonkey Audience hebt gekocht. Niettegenstaande het hiervoor vermelde, zal er geen restitutie plaatsvinden als u uw enquête op enige wijze aanpast op een manier die niet door ons is goedgekeurd, nadat deze (i) is gecontroleerd door ons of (ii) is verzonden naar de Doelpanelleden (waaronder het aanpassen van vragen of de configuratie van verzamelprogramma's die worden gebruikt door SurveyMonkey Audience). Tevens verlenen we geen restitutie in gevallen waarin het voor ons onmogelijk is het gewenste aantal ingevulde enquêtereacties te verzamelen als gevolg van factoren die binnen uw macht liggen, inclusief maar niet beperkt tot: (a) correcte meting van het verwachte Incidentiepercentage; (b) het gebruik van de juiste Criteria voor doelgroepbepaling voor het vaststellen van de gewenste demografische doelgroep; en (c) naleving van onze SurveyMonkey Audience-ontwerprichtlijnen.

Uw aankoop en gebruik van Audience zijn onderworpen aan:

(a), de Privacymelding van SurveyMonkey Contribute, waarin u een 'Panel-koper' bent als SurveyMonkey Contribute de herkomst van de Doelpanelleden (zoals gedefinieerd in Sectie 7.1) is die worden gebruikt voor uw SurveyMonkey Audience-enquête;

(b) de Privacymelding van SurveyMonkey Rewards, waarin u een 'Enquêtemaker' bent als SurveyMonkey Rewards de herkomst is van de Doelpanelleden die worden gebruikt voor uw SurveyMonkey Audience-enquête;

(c) de Privacymelding van SurveyMonkey voor externe panels, waarin u een 'Maker' bent als een externe provider van panels de herkomst is van Doelpanelleden die voor uw SurveyMonkey Audience-enquête worden gebruikt; en

(d) onze algemene Privacymelding, die ook van toepassing is op SurveyMonkey Audience.

Houd er rekening mee dat uw Audience-enquêtes (waaronder enquêtes die worden gebruikt in verband met onze oplossingen voor marktonderzoek) anders worden verwerkt dan niet-SurveyMonkey Audience-enquêtes die op ons platform worden gemaakt. U stemt er in overeenstemming daarmee in dat SurveyMonkey uw Audience-enquêtereacties en andere gegevens mag gebruiken om andere Audience-kopers te voorzien van aanvullende afstemmingscriteria, zodat ze zich op specifiekere sets met panelleden kunnen richten. SurveyMonkey mag daarnaast ook technieken zoals zelflerende systemen toepassen op uw Audience-enquêtereacties. Hiermee brengen we de kwaliteit en de naleving van relevante servicevoorwaarden ten aanzien van de Doelpanelleden in kaart. Zo kan SurveyMonkey consistente en betrouwbare Doelpanelleden aanbieden. Met uitzondering van deze praktijken en het gebruik van Benchmarks binnen onze oplossingen voor marktonderzoek, gebruikt SurveyMonkey uw Audience-enquêtegegevens niet voor eigen doeleinden en zal SurveyMonkey daadwerkelijke enquêtereacties niet rechtstreeks met andere SurveyMonkey Audience-kopers delen.

Door uw aankoop, aanvaarding en gebruik van Tegoed betaalt u vooraf voor Audience-reacties en onze Marktonderzoeksoplossingen die u van tijd tot tijd kunt bestellen. Tegoed kan uitsluitend worden gebruikt voor dergelijke doeleinden en kan niet worden gebruikt voor enige andere producten of services die door SurveyMonkey worden aangeboden. U moet uw tegoed binnen één (1) jaar na aankoop gebruiken. Er vindt geen restitutie van het aankoopbedrag plaats als het Tegoed niet binnen deze periode wordt gebruikt. Tegoed is niet overdraagbaar, behalve aan leden van hetzelfde SurveyMonkey Teams-abonnement die een tegoed in dezelfde valuta hebben. Uw Team is als enige verantwoordelijk voor het beheer, het verstrekken en het gebruik van uw Tegoed. Tegoed vertegenwoordigt geen monetaire claim ten aanzien van SurveyMonkey en Tegoed is geen opgeslagen waarde, geld, monetaire waarde of recht op toegang tot geld of de waarde van geld.

SurveyMonkey erkent dat de wetgeving in bepaalde rechtsgebieden voorziet in wettelijke rechten van klanten met betrekking tot verloopdatums die niet met een contract mogen worden opgelegd of waarvan door de desbetreffende consumenten niet kan worden afgezien. Als u een dergelijke consument bent en dergelijke wetgeving op deze transactie van toepassing is, beperkt niets in de gebruiksvoorwaarden deze consumentenrechten.

U kunt uw beschikbare saldo aan Tegoed controleren in de sectie Mijn account van uw SurveyMonkey-account. SurveyMonkey behoudt zich het recht voor om uw saldo aan Tegoed te corrigeren als we ervan overtuigd zijn dat er een administratieve, factureringsgebonden of boekhoudkundige fout is opgetreden.

Doelleden kunnen via allerlei verschillende enquêtepanels door SurveyMonkey worden benaderd. Tenzij anderszins schriftelijk met SurveyMonkey is overeengekomen, wordt het enquêtepanel of worden de enquêtepanels naar goeddunken van SurveyMonkey geselecteerd (Bron van Doelpanelleden). Selecties van SurveyMonkey zijn erop gericht om wat SurveyMonkey als uw Vereiste criteria beschouwt, zo dicht mogelijk te benaderen. Als SurveyMonkey Doelpanelleden van derden gebruikt, blijft SurveyMonkey ten aanzien van u verantwoordelijk voor alle vereiste prestaties uit hoofde van deze Audience-voorwaarden.

SurveyMonkey verklaart of waarborgt niet: (a) dat zelfs als uw Aankoopaanvraag wordt geaccepteerd, u het gewenste aantal voltooide enquêtereacties binnen welk gespecificeerd tijdsbestek dan ook kunt verzamelen; en dat (b) Leden daadwerkelijk aan de Vereiste criteria voldoen of dat ze daadwerkelijk de Vereiste criteria bezitten waarvan ze ten aanzien van SurveyMonkey hebben verklaard dat ze aan deze criteria voldoen of dat ze deze criteria bezitten.

TENZIJ UITDRUKKELIJK VERMELD IN DIT DOCUMENT EN TOT HET MAXIMUM DAT IS TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING, GEEFT SURVEYMONKEY GEEN ENKELE VERKLARING OF GARANTIE MET BETREKKING TOT AUDIENCE, WAARONDER DIE MET BETREKKING TOT DE GESCHIKTHEID, BETROUWBAARHEID, BESCHIKBAARHEID, TIJDIGHEID OF KWALITEIT VAN DE AUDIENCE-SERVICE OF DE NAUWKEURIGHEID VAN EEN DERGELIJKE SERVICE OF VAN ENIGE INFORMATIE DIE IS AFGELEID VAN HET GEBRUIK VAN EEN DERGELIJKE SERVICE.

Deze Audience-voorwaarden en het volledige beleid en alle andere documenten waarnaar in deze Audience-voorwaarden wordt verwezen, vormen de gehele overeenkomst tussen u en SurveyMonkey, en prevaleren boven alle eerdere en huidige mededelingen, afspraken en overeenkomsten die betrekking hebben op de inhoud hiervan, ongeacht of dit mondelinge of schriftelijke mededelingen, afspraken en overeenkomsten betreft. Geen enkel amendement op en geen enkele vrijwaring met betrekking tot deze Audience-voorwaarden is geldig, tenzij dit een schriftelijk amendement betreft dat of tenzij dit een schriftelijke vrijwaring betreft die zowel door u als door SurveyMonkey is ondertekend.

Als u ingezetene bent van de Verenigde Staten of als uw hoofdvestiging zich in de Verenigde Staten bevindt, wordt de Marktonderzoekservice aan u aangeboden door SurveyMonkey Inc. Als dat niet het geval is, wordt de Marktonderzoekservice aan u aangeboden door SurveyMonkey Europe UC.