Download hier een exemplaar van de Momentive-gebruiksvoorwaarden.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op services die worden gekocht of waarvoor u zich hebt geregistreerd op websites van Momentive. Voor de voorwaarden die gelden voor services die worden aangeboden door ons zakelijke verkoopteam, raadpleegt u de Toepasselijke serviceovereenkomst.

Versies:

LAATST BIJGEWERKT: 10 oktober 2022

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al uw gebruik van onze Services. Het is raadzaam om deze voorwaarden grondig door te lezen. Er zijn voor uw gemak vakken met aantekeningen toegevoegd. Houd er rekening mee dat deze aantekeningen geen juridisch effect hebben en dat deze geen onderdeel zijn van onze officiële voorwaarden.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op uw toegang tot en gebruik van de producten, diensten, websites en apps van Momentive die u koopt of waarvoor u zich aanmeldt op de websites van Momentive en die worden gebrandmerkt als 'Momentive', 'SurveyMonkey', 'Wufoo' of 'GetFeedback' (gezamenlijk de 'Service(s)'). Deze Gebruiksvoorwaarden zijn niet van toepassing op Services die uitsluitend beschikbaar zijn via ons zakelijke verkoopkanaal.

Op sommige Services zijn aanvullende servicegebonden voorwaarden van toepassing ('Servicegebonden voorwaarden'). Bepaalde landgebonden voorwaarden kunnen ook op u van toepassing zijn als u zich buiten de Verenigde Staten bevindt ('Landgebonden voorwaarden'). We verwijzen naar de Servicegebonden voorwaarden en Landgebonden voorwaarden gezamenlijk als 'Aanvullende voorwaarden' en de combinatie van deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele toepasselijke Aanvullende voorwaarden gezamenlijk als deze 'Voorwaarden'. In het geval van tegenstrijdigheden zullen de Aanvullende voorwaarden prevaleren boven deze Gebruiksvoorwaarden met betrekking tot de Services waarop de Aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.

U gaat akkoord met deze Voorwaarden door te klikken en aan te geven dat u deze Voorwaarden accepteert, door uitvoering te geven aan een document dat hiernaar verwijst of door gebruik te maken van de Services.

Onze klanten

Onze betaalde Services zijn gemaakt en bedoeld voor aankoop en gebruik door rechtspersonen en organisaties voor hun zakelijke en professionele doeleinden en zijn niet bedoeld voor persoonlijk gebruik, gezinsgebruik of gebruik door een huishouden door consumenten (met uitzondering van ons (gratis) SurveyMonkey Basis-abonnement). Als u de Services wilt gebruiken namens een organisatie, gaat u akkoord met deze Voorwaarden namens die organisatie en verklaart u dat u de bevoegdheid hebt om dat te doen. In een dergelijk geval verwijzen 'u' en 'uw' naar die organisatie. Als u een consument bent en onze betaalde Services aanschaft voor persoonlijk of gezinsgebruik of voor een huishouden en niet voor zakelijk of professioneel gebruik (handel, bedrijf, vereniging, vak of beroep), wordt u gevraagd om uw status als consument te bevestigen op uw pagina voor accountbeheer.

U stemt ermee in te betalen voor onze Services en dat deze betalingen niet restitueerbaar zijn.

U gaat ermee akkoord eventuele kosten te betalen aan Momentive voor elke Service die u koopt of gebruikt (met inbegrip van kosten voor overgebruik), in overeenstemming met de prijsstelling en betalingsvoorwaarden die voor die Service aan u worden aangeboden op het moment van uw aankoop. U gaat er bovendien mee akkoord dat dergelijke kosten van tijd tot tijd in overeenstemming met de onderstaande Sectie 1.4 kunnen worden bijgewerkt. Waar van toepassing wordt u gefactureerd volgens de factureringsmethode die u op uw pagina voor accountbeheer selecteert. Hebt u ervoor gekozen om met een creditcard te betalen, dan verklaart en garandeert u dat de creditcardgegevens die u hebt verstrekt, correct zijn. Als deze informatie verandert, geeft u dit onmiddellijk door aan Momentive. Bedragen die door u zijn betaald, komen niet in aanmerking voor restitutie, behalve voor zover dit in overeenstemming is met deze Voorwaarden of door de wet wordt vereist (zie Sectie 11 voor meer informatie).

Enkele van onze betaalde Services worden op regelmatige basis gefactureerd, zoals maandelijks of jaarlijks. U kunt automatische verlenging op elk gewenst moment uitschakelen voor uw account of uw abonnement opzeggen.

Sommige van onze Services worden gefactureerd op abonnementsbasis (we noemen deze 'Abonnementen'). Dit betekent dat u vooraf wordt gefactureerd op een terugkerende, periodieke basis (waarbij elke periode afzonderlijk wordt aangeduid als een 'factureringscyclus'). Factureringscycli betreffen gewoonlijk een maandelijkse of jaarlijkse periode, afhankelijk van welk abonnement u hebt geselecteerd tijdens het aanschaffen van een Abonnement. Uw Abonnement wordt aan het einde van elke factureringscyclus automatisch verlengd, tenzij u uw automatische verlenging annuleert via uw online pagina voor accountbeheer of door contact op te nemen met ons klantenondersteuningsteam. U KUNT AUTOMATISCHE VERLENGING VAN UW ABONNEMENT OP IEDER MOMENT ANNULEREN. IN DAT GEVAL BLIJFT UW ABONNEMENT DOORLOPEN TOT HET EINDE VAN DEZE FACTURERINGSCYCLUS VOORDAT HET ABONNEMENT WORDT BEËINDIGD.

Wanneer u uw Abonnement opzegt, houdt u tot aan het einde van die factureringscyclus toegang tot de Service. Daarna hebt u geen toegang meer tot de Service voor dat Abonnement. Wanneer u geen actief Abonnement meer hebt, wordt het abonnement een gratis SurveyMonkey Basis-abonnement. Zie de onderstaande Sectie 11.1 als u uw account wilt sluiten en uw contract met ons wilt beëindigen.

Belastingen zijn uw verantwoordelijkheid. Als u een belastingvrijstelling hebt, stuurt u ons bewijs, zodat we uw account op basis daarvan kunnen aanpassen.

Onze vermelde prijzen zijn exclusief belastingen, toeslagen, heffingen of vergelijkbare overheidsgebonden vaststellingen van welke aard dan ook, zoals belasting over toegevoegde waarde, omzet, gebruik of loon, belastbaar in alle rechtsgebieden (gezamenlijk aangeduid als Belastingen), tenzij ander is aangegeven of wettelijk is vereist. U bent verantwoordelijk voor de betaling van Belastingen die zijn gekoppeld aan uw aankoop. Ook dient u uw factureringsinformatie actueel te houden.

(a) Amerikaanse verkoopbelasting. Als we wettelijk verplicht zijn verkoopbelasting te betalen of heffen waarvoor u verantwoordelijk bent, berekenen we deze op basis van de factureringsinformatie die we over u hebben. Vervolgens brengen we dat bedrag in rekening (dit is mogelijk het hoogste geldende tarief als uw factureringsinformatie onvolledig of onnauwkeurig is), tenzij u ons tijdig een geldig belastingsvrijstellingscertificaat verstrekt dat aanvaardbaar is voor de toepasselijke belastinginstantie.

U dient ons tijdig een belastingvrijstellingscertificaat te verstrekken, dus vóór uw eerste aankoop of upgrade, of, als u dat niet redt, binnen 90 dagen na een dergelijke aankoop of upgrade, tenzij uw factuurgegevens aangeven dat u wordt gefactureerd in Alabama, Louisiana, Maine, Massachusetts, Pennsylvania of South Carolina, in welk geval dit binnen 60 dagen dient te zijn. Indien uw factuurgegevens aangeven dat u wordt gefactureerd in Hawaii, Mississippi of New Mexico, is dit binnen 45 dagen.

Als u ons een belastingsvrijstellingscertificaat versterkt, verklaart en garandeert u dat dit uw belastingstatus nauwkeurig weerspiegelt en dat u een dergelijk document actueel en nauwkeurig houdt.

Als we verkoopbelasting van u hebben geïnd en vervolgens, geheel naar eigen goeddunken, vaststellen dat uw belastingsvrijstellingscertificaat geldig is, betalen we u de betaalde verkoopbelasting terug op basis van de toepasselijke belastingwetten van de staat.

(b) Niet-Amerikaanse verkoopbelasting. Als dat van toepassing is, brengen we btw, GST of andere verkoop-, verbruiks- of gebruiksbelastingen in rekening die voortvloeien uit uw aankoop van Momentive-services, tenzij u ons een belastingidentificatienummer dat u recht geeft op vrijstelling, een geldig belastingvrijstellingscertificaat of ander schriftelijk bewijs verstrekt dat is afgegeven door een toepasselijke belastinginstantie waarin wordt vermeld dat de belasting niet in rekening hoeft te worden gebracht. Als u zich in een rechtsgebied met meerdere verkoop-, verbruiks- en gebruiksbelastingen bevindt, brengen we mogelijk het geldende hoogste tarief in rekening als uw factureringsinformatie onvolledig of onnauwkeurig is.

Als we wettelijk verplicht zijn belasting in te houden op uw betalingen aan Momentive, moet u aan Momentive een officieel betalingsbewijs voor belasting of een ander toepasselijk document verstrekken ter ondersteuning van dergelijke betalingen.

Prijswijzigingen worden pas aan het einde van de huidige factureringsperiode van het Abonnement van kracht. We stellen u vooraf op de hoogte van prijswijzigingen. Als u het niet eens bent met de prijswijziging, kunt uw abonnement opzeggen voordat de nieuwe tarieven van kracht worden.

Momentive kan altijd de prijzen aanpassen voor de Services, op voorwaarde dat de wijzigingen bij services waarvoor u een abonnement hebt, pas van kracht worden aan het einde van de dan geldende factureringsperiode van het Abonnement. Momentive stelt u vooraf op de hoogte van prijswijzigingen. Als u het niet eens bent met de prijswijziging, kunt uw Abonnement opzeggen voordat de nieuwe tarieven van kracht worden. Zie Sectie 1.2 voor het opzeggen van uw Abonnement.

Elk abonnement heeft een beperkt aantal reacties. Als u de limiet voor het aantal reacties van uw betaalde abonnement tijdens een factureringscylcus overschrijdt, zijn er extra kosten per reactie ('Kosten voor overgebruik') van toepassing. Zie Sectie 12.4 voor voorwaarden die van toepassing zijn op reactielimieten voor onze gratis Basis-accounts.

U stemt ermee in dat ongebruikte reacties niet worden meegenomen naar een volgende periode. Tenzij anderszins is vermeld, worden eventuele Kosten voor overgebruik aan het begin van uw volgende factureringsperiode in rekening gebracht via uw geregistreerde betalingsmethode. Kosten voor overgebruik die niet binnen 30 dagen worden voldaan, zijn achterstallig. Als Kosten voor overgebruik niet op tijd worden betaald, kan de betreffende Service worden beperkt, opgeschort of beëindigd (in overeenstemming met toepasselijke wettelijke vereisten), waardoor u mogelijk gegevens verliest die met deze Service samenhangen, afhankelijk van de geldende wetgeving.

U kunt ons vertrouwen met uw Content en met uw persoonlijke gegevens. Bekijk onze Privacymelding en Overeenkomst voor gegevensverwerking voor meer informatie over hoe we uw gegevens behandelen en beschermen.

We zijn ons ervan bewust dat u door ons uw Content te sturen, u erop vertrouwt dat wij deze naar behoren behandelen. De Privacymelding van Momentive beschrijft, samen met eventuele Servicegebonden privacymeldingen of -verklaringen (gezamenlijk, 'Momentive-privacymeldingen'), gedetailleerd hoe we uw Content (zoals hieronder is gedefinieerd) behandelen die wordt beschouwd als Persoonlijke gegevens (zoals is gedefinieerd in onze Overeenkomst voor gegevensverwerking) en we stemmen ermee in aan deze Momentive-privacymeldingen gebonden te zijn. U stemt er op uw beurt mee in dat Momentive uw Content mag gebruiken en delen in overeenstemming met de Momentive-privacymeldingen en toepasselijke wetgeving inzake gegevensverwerking. U gaat er eveneens mee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor het op de hoogte stellen van deze derden van de Momentive-privacymeldingen. Onze Overeenkomst voor gegevensverwerking is eveneens van toepassing en een aanvulling op deze Voorwaarden. Als er een conflict is tussen de Overeenkomst voor gegevensverwerking en deze Voorwaarden, zal de Overeenkomst voor gegevensverwerking prevaleren. Uitzondering zijn de Uitsluiting en Beperking van aansprakelijkheid, waar deze Voorwaarden zullen prevaleren.

We houden uw content vertrouwelijk, behalve in beperkte omstandigheden.

Momentive behandelt uw Inhoud als vertrouwelijke informatie die alleen wordt gebruikt en openbaar wordt gemaakt conform deze Voorwaarden (met inbegrip van de privacymeldingen van Momentive). Uw Inhoud wordt daarentegen niet beschouwd als vertrouwelijke informatie als die: (a) openbaar van aard is of wordt (behalve als gevolg van een schending van deze Voorwaarden door Momentive); (b) al wettelijk bekend was bij Momentive voordat het deze informatie van u had ontvangen; (c) is ontvangen door Momentive van een derde zonder kennis van schendingen van enigerlei verplichting ten opzichte van u; (d) die is gedeeld in verband met het feit dat uw account door u is geïdentificeerd als een zakelijke account of de migratie van uw account naar een Enterprise-account van een organisatie, als uw account is geregistreerd met behulp van een zakelijk e-mailadres binnen deze organisatie; of (e) onafhankelijk is opgesteld door Momentive zonder dat wordt verwezen naar uw Inhoud. Momentive kan uw Inhoud openbaar maken wanneer het hiertoe wettelijk of via een juridisch proces wordt verplicht, maar alleen nadat Momentive, in zoverre dit wettelijk is toegestaan, zich in commercieel opzicht redelijk heeft ingespannen u op de hoogte te stellen, zodat u de kans krijgt om u te verweren tegen de verplichting tot openbaarmaking.

De veiligheid van de gegevens die door Momentive worden verwerkt, is een topprioriteit. We volgen de beveiligingsnormen voor de bedrijfstak en we waarschuwen u als een Beveiligingsincident van invloed is op uw account.

Momentive bewaart en verwerkt uw Inhoud conform beveiligingsnormen die in de sector gelden. Momentive hanteert passende technische, organisatorische en administratieve systemen, beleidsregels en procedures.

Als Momentive kennis neemt van onbevoegde of onrechtmatige toegang tot, of verwerving, wijziging, openbaarmaking of vernietiging van persoonlijke gegevens, zoals die term is gedefinieerd in onze Overeenkomst voor gegevensverwerking, die betrekking hebben op uw account ('Beveiligingsincident'), treft Momentive alle redelijke maatregelen om u zonder onnodige vertraging in kennis te stellen. Een dergelijke kennisgeving mag niet worden geïnterpreteerd of uitgelegd als een erkenning van schuld of aansprakelijkheid door Momentive. De volgende zaken vormen geen Beveiligingsincident: mislukte pogingen of activiteiten die de veiligheid van Persoonlijke gegevens niet aantasten, waaronder mislukte aanmeldingspogingen, pings, portscans, denial-of-service-aanvallen of ander netwerkaanvallen op firewalls of netwerksystemen. Momentive zal ook redelijkerwijs met u samenwerken bij eventuele onderzoeken met betrekking tot een Beveiligingsincident om eventueel vereiste kennisgevingen op te stellen, en zal eventuele andere informatie verstrekken die redelijkerwijs door u wordt gevraagd in relatie tot een Beveiligingsincident, waar dergelijke informatie niet al beschikbaar is voor u in uw account of online via door Momentive verstrekte updates.

Wanneer u onze Services gebruikt, houdt u wat van u is en mogen wij dit alleen gebruiken zoals dat nodig is voor het verzorgen en verbeteren van onze Services in overeenstemming met onze privacymeldingen.

In de loop van het gebruik van de Services mag u content verzenden naar Momentive (waaronder uw Persoonlijke gegevens en de Persoonlijke gegevens van anderen) of mogen derden content naar u verzenden via de Services (waarbij naar al het bovenstaande wordt verwezen als uw Content). U blijft eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten van uw Content. Momentive claimt geen eigenaarschap van uw Content. Wij krijgen via deze Voorwaarden geen licentie voor of rechten op uw Content, behalve de beperkte licentie die wordt beschreven in deze Voorwaarden.

U geeft Momentive een wereldwijde, royaltyvrije licentie om uw Inhoud te gebruiken, reproduceren, verzenden, wijzigen, aan te passen, afgeleide werken ervan te maken, openbaar te maken en anderszins te exploiteren, maar alleen met als beperkt doeleinde om de Services te verstrekken en te verbeteren en zoals wordt toegestaan door de privacymeldingen van Momentive. Deze licentie voor dergelijk beperkt gebruik blijft ook geldig nadat u het gebruik van onze Services hebt gestaakt, ten aanzien van samengevoegde en gedeïdentificeerde gegevens die uit uw Inhoud zijn verkregen en eventuele overgebleven back-upexemplaren van uw Inhoud die tijdens de uitvoering van de standaardactiviteiten van Momentive zijn gemaakt (onderworpen aan ons bewaarbeleid). Deze licentie geldt ook voor alle vertrouwde derden waarmee we samenwerken in zoverre dit vereist is om de Services aan u te verstrekken.

U verklaart en garandeert dat: (a) u de toepasselijke rechten van uw Inhoud bezit of anderszins in beheer hebt, waaronder het intellectueel eigendom dat berust bij een derde; en (b) u geen Inhoud of materialen zult verzenden, uploaden of anderszins beschikbaar zult maken via de Services die inbreuk maken op ons Beleid inzake aanvaardbaar gebruik.

U bent verantwoordelijk voor uw Content. Wij zijn niet verantwoordelijk voor wat u met uw Content doet en we kunnen weigeren om uw Content weer te geven als we vermoeden dat deze onrechtmatig is of dat deze onze Voorwaarden schendt.

De Services kunnen content weergeven die niet in eigendom is van Momentive, maar van andere partijen. De rechtspersoon die deze content beschikbaar maakt, is verantwoordelijk voor deze content. Momentive verklaart niet dat het dergelijke content heeft gecontroleerd. Dit betreft content van derden en/of de nauwkeurigheid van informatie in dergelijke content. U bent verantwoordelijk voor uw Content en u moet ervoor zorgen dat u over alle rechten en bevoegdheden beschikt om deze Content te gebruiken in verband met de Services. Momentive is niet verantwoordelijk voor uw activiteiten met uw Content, waaronder delen in het openbaar. Onderworpen aan toepasselijke wetten is Momentive niet verantwoordelijk voor uw Content, andere inhoud of materialen van derden, of verlies of schade als gevolg van uw gebruik van of vertrouwen op dergelijke Content of andere content of materialen van derden. 

U erkent en stemt ermee in dat Momentive mogelijk bepaalde bij de Services ingediende Content van u moet controleren om naleving van wettelijke verplichtingen en het Beleid inzake aanvaardbaar gebruik van Momentive te garanderen. Zo kan het vaststellen of uw Content onrechtmatig is of deze Voorwaarden schendt (zoals het geval is wanneer onwettige content aan ons wordt doorgegeven). We kunnen, in overeenstemming met geldende wetgeving, uw Content ook wijzigen, verwijderen, weigeren weer te geven of toegang tot de Content verbieden als we van mening zijn dat deze de wet of deze Voorwaarden schendt. Als uw Content merken, logo's of andere bronaanduidingen van derden bevat, kunnen we u vragen een verklaring van niet-gelieerdheid te verstrekken voordat u de Content in verband met de Services mag gebruiken. Momentive is verder niet verplicht om Content die is ingediend bij de Services te bewaken of controleren.

Momentive reageert op kennisgevingen van vermeende inbreuken op auteursrechten in overeenstemming met de Amerikaanse Digital Millennium Copyright Act (DMCA) of vergelijkbare toepasselijke wetgeving en voorschriften. Als u van mening bent dat uw werk is benut op een wijze die een inbreuk op uw auteursrechten inhoudt, kunt u onze vertegenwoordiger voor claims over inbreuken op auteursrechten hiervan in kennis stellen.

Als u van mening bent dat een Momentive-gebruiker inbreuk maakt op uw intellectuele-eigendomsrechten, kunt u dit melden via ons online formulier. Claims ten aanzien van inbreuken op auteursrechten volgen de procedure die in deze Voorwaarden is uiteengezet of andere procedures die onder de plaatselijke wetgeving beschikbaar zijn.

Wat van ons is, is van ons, waaronder eventuele feedback die u aan ons geeft.

Noch deze voorwaarden, noch uw gebruik van de Services verlenen u eigendom met betrekking tot de Services of de Inhoud waartoe u via de Services (andere dan uw Inhoud) toegang heeft. Behalve zoals is toegestaan onder ons Beleid inzake gebruik van merken en handelsmerken, verlenen deze Voorwaarden u geen recht op het gebruik van handelsmerken of andere merkelementen van Momentive.

Als u feedback of suggesties bij ons indient met betrekking tot onze services, kunnen wij deze voor elk doel gebruiken en delen, zonder compensatie of verplichting aan u.

Momentive kan in zijn Services koppelingen naar websites van derden publiceren. Momentive verklaart niet dat het websites van derden heeft gecontroleerd en is niet verantwoordelijk voor deze websites, noch voor de inhoud die hierop wordt weergegeven. Handelsmerken die in samenhang met de Services worden weergegeven, zijn het eigendom van hun betreffende eigenaars.

Wij werken hard om uw account veilig te houden. U moet een klantaccount met een veilig wachtwoord maken om onze Services te gebruiken. Wachtwoorden mogen niet worden gedeeld.

Als u voor het gebruik van de Services een account van Momentive hebt, bent u verantwoordelijk voor het bewaren van uw wachtwoord en alle andere aanmeldingsgegevens die u gebruikt om toegang tot dat account te krijgen. U (en niet Momentive) bent verantwoordelijk voor activiteiten die in uw account plaatsvinden (behalve activiteiten waarvoor Momentive direct verantwoordelijk is en die niet conform uw instructies worden uitgevoerd), ongeacht of u toestemming hebt gegeven voor deze activiteiten. Als u ontdekt dat iemand ongeoorloofd toegang heeft gekregen tot uw account, dient u Momentive hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Accounts mogen niet worden gedeeld en mogen door slechts één persoon per account worden gebruikt.

Momentive stuurt van tijd tot tijd kennisgevingen naar het e-mailadres van uw account. U moet uw e-mailadres en, waar van toepassing, uw contact- en betalingsgegevens van uw account actueel en nauwkeurig houden. U garandeert de nauwkeurigheid van accountgegevens.

U bent verantwoordelijk voor het onderhouden en beschermen van uw Content, en voor het maken van back-ups ervan. Als uw Content niet is opgeslagen of als die verloren of beschadigd is geraakt, is Momentive hiervoor niet verantwoordelijk, in zoverre dit wettelijk is toegestaan door geldende wetgeving.

Momentive kan uw account sluiten en Content verwijderen als het account meer dan 12 maanden inactief is (zoals geen aanmeldingen of betalingen). We proberen u echter, waar van toepassing, wel per e-mail te waarschuwen voordat we uw account sluiten vanwege inactiviteit, zodat u de kans krijgt u bij uw account aan te melden en uw account actief te houden.

U kunt onze Services gebruiken zolang u aan bepaalde vereisten voldoet. U mag onze Services bijvoorbeeld niet gebruiken wanneer u in het land waarin u woont, minderjarig bent.

Bent u een particulier, dan mag u de Services alleen gebruiken als u bevoegd bent een contract af te sluiten met Momentive. Hebt u deze bevoegdheid niet, dan mag u de Services niet gebruiken. Bent u geen particulier, dan verklaart u dat u conform de wetgeving van uw rechtsgebied van oprichting een geldig opgericht en bestaand bedrijf bent en over de volledige bevoegdheid beschikt om deze Voorwaarden aan te gaan, en dat u uw vertegenwoordiger naar behoren hebt bevoegd deze Voorwaarden namens u te aanvaarden.

'Minderjarigen' zijn personen jonger dan 16 jaar (of onder een hogere leeftijd, afhankelijk van de plaatselijke wetgeving). Geen enkel onderdeel van de Services is bedoeld voor gebruik door Minderjarigen. Als u een Minderjarige bent, mag u de Services niet gebruiken. Door de Services te gebruiken, verklaart en bevestigt u dat u geen Minderjarige bent.

U mag de Services alleen gebruiken als dit niet door toepasselijke wetgeving wordt verboden. Als u zich bevindt in een land waarvoor een embargo van de Verenigde Staten van kracht is of andere toepasselijke wetgeving het gebruik van de Services verbiedt, of als u staat op de Denied Persons of Entity List (lijst met geweigerde personen of entiteiten) van het Amerikaanse Ministerie van Handel of op de lijst met Specially Designated Nationals (inwoners met een speciale toewijzing), mag u geen betaalde Services kopen van Momentive. U zorgt ervoor dat: (a) uw eindgebruikers bij het gebruikmaken van de Services geen exportbeperkingen of embargo's van de Verenigde Staten schenden; en (b) u geen personen en entiteiten toegang geeft tot de Services die op een van de bovenstaande lijsten staan.

U gaat ermee akkoord u te houden aan het Beleid inzake aanvaardbaar gebruik.

Het is onze verantwoordelijkheid om uw Gegevens van kaarthouders veilig te houden. Als u onze Services gebruikt voor het aannemen van creditcardbetalingen, is het noodzakelijk dat u voldoet aan de gegevensbeveiliging van de Payment Card Industry (bedrijfstak voor betaalpassen).

Als u de Services gebruikt om transacties met betaalkaarten uit te voeren, moet u de Payment Card Industry Data Security Standards (PCI-DSS, richtlijnen voor gegevensbeveiliging van de industrie voor betaalkaarten) in zoverre naleven dat deze van toepassing zijn op uw bedrijf (de 'PCI-richtlijnen'). Momentive heeft hulpmiddelen om de naleving van PCI-richtlijnen te vereenvoudigen. U moet er wel zelf voor zorgen dat uw bedrijf de richtlijnen opvolgt. De specifieke stappen die zijn vereist om de PCI-richtlijnen na te leven, zijn afhankelijk van hoe u de Services implementeert.

Momentive is verantwoordelijk voor de beveiliging van de Gegevens van kaarthouders die door ons namens u worden verzameld, verzonden, opgeslagen of verwerkt. 'Gegevens van kaarthouders' wordt gedefinieerd als het primaire rekeningnummer van de kaarthouder en, indien een kaartnummer volledig zichtbaar is, de naam, de vervaldatum en/of de beveiligingscode van de kaarthouder. Momentive heeft strikte beveiligingsmaatregelen opgesteld om de Gegevens van kaarthouders te beschermen. Deze gegevens mogen dus alleen op de bedoelde manieren worden gebruikt en op de juiste plek worden bewaard. U BEVESTIGT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT U DE GEGEVENS VAN KAARTHOUDERS NIET MAG VERZAMELEN OF INVOEREN OP EEN FORMULIER OF IN VELDEN VOOR GEGEVENSINVOER IN DE SERVICES, BEHALVE IN DE VELDEN DIE SPECIFIEK VOOR DAT DOEL ZIJN BESTEMD (d.w.z. waarbij Momentive de invoer van dergelijke gegevens in deze velden uitdrukkelijk mogelijk heeft gemaakt). De betreffende velden zijn duidelijk gemarkeerd met labels als 'Kaartnummer' of worden vergezeld van een pictogram van een creditcard. Het is u verder nooit toegestaan 'Gevoelige verificatiegegevens', zoals gedefinieerd in de PCI-richtlijnen (waaronder beveiligingscodes), te verzamelen of in te voeren in velden van de Services. U bent volledig verantwoordelijk voor alle Gegevens van kaarthouders die u in overtreding van deze voorwaarden opgeeft.

Hier wordt beschreven hoe u uw account kunt sluiten en hoe we uw account kunnen opschorten of uitschakelen en/of we de Services kunnen beëindigen.

U kunt uw abonnement onmiddellijk opzeggen via de beheerpagina van uw account. Met uitzondering van onder zeer beperkte omstandigheden, bieden we geen restitutie.

U kunt op elk gewenst moment uw Abonnement opzeggen en/of uw account sluiten via de beheerpagina van uw account. Wanneer u uw account sluit, wordt uw Abonnement automatisch opgezegd en worden uw Services beëindigd. U hebt dan geen toegang meer tot uw account om de Services te gebruiken en uw Content wordt verwijderd in overeenstemming met ons beleid voor gegevensbehoud en deze Gebruiksvoorwaarden. U kunt een kopie van uw Content van de relevante Service(s) krijgen voordat uw account wordt gesloten, afhankelijk van de geldende wetgeving en het geldende beleid. U kunt uw Content ook zelf verwijderen voordat u een Abonnement opzegt en uw account sluit. Zie Sectie 1.2 voor meer informatie als u uw Abonnement wilt opzeggen zonder uw account te sluiten.

Wanneer u uw account sluit, ontvangt u een bevestiging van het sluiten van het account en het opzeggen van het Abonnement. Er worden niet opnieuw kosten in rekening gebracht voor dat Abonnement, tenzij u een nieuw account opent en een nieuw Abonnement aanschaft. Zegt u een Abonnement halverwege de factureringsperiode op, dan ontvangt u geen terugbetaling, tenzij u deze Voorwaarden om een van de volgende redenen opzegt: (a) we hebben deze Voorwaarden wezenlijk geschonden en geen oplossing gevonden voor deze schending binnen 30 dagen nadat u ons hiervan schriftelijk op de hoogte hebt gesteld; (b) een terugbetaling is wettelijk vereist; of (c) we besluiten, volledig naar eigen goeddunken, dat terugbetaling op zijn plaats is. Voor de duidelijkheid, u komt niet in aanmerking voor een terugbetaling als u onze Services hebt gebruikt, reacties hebt verzameld en/of uw reacties hebt gedownload, tenzij de beëindiging het gevolg is van onze materiële, niet-opgeloste schending of wanneer deze wettelijk vereist is.

Niets in deze Sectie 11.1 vormt een uitsluiting van of beperking op eventuele rechten die u hebt als u wordt beschouwd als een consument in het land waarin u woont. Als u wordt gekwalificeerd als een consument in de Europese Unie, hebt u mogelijk bepaalde rechten op het vlak van restitutie en terugtrekking, zoals is beschreven in ons Annuleringsbeleid voor abonnementen in de Europese Unie. U hebt mogelijk ook een recht op terugbetaling of een recht op beëindiging met betrekking tot de Wettelijke garantie in de EU. Zie onze Landgebonden voorwaarden voor Europa voor meer informatie.

(a) Voor materieel voordeel. Momentive kan uw Abonnement opzeggen en de Services beëindigen aan het einde van een factureringscyclus door u ten minste 30 dagen van tevoren schriftelijk op de hoogte te stellen zonder restitutie voor een eerdere periode. Bovendien kan Momentive uw Abonnement op elk moment tijdens de factureringsperiode opzeggen en de Services beëindigen door u hiervan ten minste 90 dagen van te voren schriftelijk van op de hoogte te stellen en zal Momentive een pro-rata-restitutie verlenen voor elke periode dat u de relevante Service(s) in die factureringsperiode niet hebt gebruikt.

(b) Met reden. Momentive kan uw Abonnement om de volgende redenen beperken, uitschakelen, opschorten en/of opzeggen en de Services beëindigen en/of uw account sluiten: (a) u hebt deze Voorwaarden wezenlijk geschonden en geen oplossing gevonden voor deze schending binnen 30 dagen nadat Momentive u hiervan schriftelijk op de hoogte heeft gesteld; (b) u staakt uw bedrijfsactiviteiten of er worden faillissementsprocedures in gang gezet die niet binnen 90 dagen worden stopgezet; of (c) u hebt 30 dagen na de betalingsdatum nog niet voldaan aan uw kosten; (d) u gebruikt de Services op een manier die wettelijke aansprakelijk voor ons in het leven roept of die het gebruik van de Services door anderen verstoort; (e) als wij mogelijk wangedrag door u onderzoeken, waaronder onrechtmatige activiteiten; of (f) als we dat verplicht zijn om te voldoen aan de wet. We streven ernaar om, als we uw Abonnement beperken, opschorten of opzeggen en de Services beëindigen, afhankelijk van de reden, u van tevoren een kennisgeving te sturen, zodat u de kans krijgt een kopie te maken van uw Content voor deze Service. Er kunnen echter tijdgevoelige situaties zijn waarbij Momentive kan beslissen meteen en zonder kennisgeving tot actie over te gaan. Momentive zal zich in commercieel opzicht redelijk inspannen om de reikwijdte en de duur van beperkingen of opschortingen uit deze Sectie zo klein mogelijk te houden terwijl Momentive een oplossing zoekt voor het probleem dat tot deze beslissing heeft geleid. Met uitzondering van wat is beschreven in onze Privacymelding en van wat mogelijk vereist is onder geldende wetgeving, is Momentive is niet verplicht uw Content te bewaren na sluiting van uw account.

We kunnen deze Voorwaarden bijwerken. Als het aanzienlijke updates betreft, wordt u op de hoogte gebracht van komende wijzigingen. Als u onze Services blijft gebruiken nadat u vooraf bent geïnformeerd, stemt u in met de bijgewerkte Voorwaarden.

Momentive kan deze Voorwaarden van tijd tot tijd om allerlei verschillende redenen wijzigen. Dit kan bijvoorbeeld zijn vanwege aanpassingen in geldende wetgeving, updates in Services, om rekening te houden met nieuwe Services of functionaliteit, met het oog op beveiliging, of om misbruik of schade te voorkomen. De meest actuele versie wordt altijd op de Momentive-website gepubliceerd. Als het een essentiële aanpassing betreft, informeert Momentive u vooraf per e-mail om u de kans te geven de wijzigingen te bekijken. Kennisgevingen van aanpassingen kunnen ook worden weergegeven wanneer u zich aanmeldt bij uw account. Tenzij anders door ons aangegeven, gaan de wijzigingen nooit eerder in dan op de dag dat deze openbaar worden gemaakt. Als onze nieuwe voorwaarden van kracht zijn geworden, geeft u met uw voortgezette gebruik van de Services aan dat u instemt met en dat u gebonden bent aan de bijgewerkte voorwaarden. Gaat u niet akkoord met de wijzigingen in de voorwaarden van een Service, dan moet u uw gebruik van deze Service staken. U kunt dan uw account bij ons sluiten in overeenstemming met de bovenstaande Sectie 11.1.

We bekijken voortdurend of we kunnen innoveren en onze Services beter kunnen maken. Onze Services kunnen dus veranderen. Als dat gebeurt, sturen we u een schriftelijke kennisgeving voordat we de verandering aanbrengen.

Momentive verandert en verbetert de Services doorlopend. Momentive kan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving, met uitzondering van zoals mogelijk is vereist onder geldende wetgeving, functies aan een Service toevoegen of deze veranderen of verwijderen. Momentive kan ook naar eigen goeddunken een Service beperken, opschorten of stopzetten. Als Momentive een Service stopzet, sturen we u een redelijke termijn van tevoren een schriftelijke kennisgeving, zodat u de kans krijgt een kopie van uw Content uit deze Service te verkrijgen. Momentive kan naar eigen goeddunken op ieder moment content verwijderen uit de Services die wij aan u leveren, hoewel we ernaar streven u hiervan op de hoogte te stellen voordat we dit doen als dit wezenlijke gevolgen voor u heeft en als dit gezien de omstandigheden praktisch haalbaar is.
Als u wordt gekwalificeerd als een consument in de Europese Unie, is deze Sectie 12.2 mogelijk niet van toepassing op uw gebruik van de Services. Zie onze Landgebonden voorwaarden voor Europa voor meer informatie.

Als u uw accountabonnement downgradet (uw abonnementstype wijzigt of een abonnement opzegt en een downgrade uitvoert naar onze (gratis) SurveyMonkey Basis-abonnement), kunt u inhoud, functies, functionaliteit of capaciteit van uw account kwijtraken.

Reacties die de reactielimieten van uw Basis-abonnement (gratis) van SurveyMonkey overschrijden zijn niet zichtbaar. Elke reactie die de limiet overschrijdt, wordt binnen 60 dagen na ontvangst verwijderd, tenzij u een upgrade naar een betaald abonnement van SurveyMonkey uitvoert om toegang tot alle reacties te krijgen en deze te kunnen bekijken voordat ze worden verwijderd. We raden u aan naar Mijn enquêtes te gaan om te bekijken voor welke enquêtes de reactielimiet van uw abonnement wordt overschreden, in het geval u een upgrade naar een betaald abonnement wilt uitvoeren om de hierboven vermelde reden.

Onze Services presteren en werken zoals is beschreven in deze Voorwaarden.

Hoewel het in het belang van Momentive is om u een geweldige ervaring te bieden bij het gebruik van onze Services, kunnen we bepaalde dingen niet over onze Services garanderen. We proberen onze online Services bereikbaar te houden, maar ze kunnen van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen onbeschikbaar zijn. BEHALVE ZOALS UITDRUKKELIJK STAAT VERMELD IN DEZE VOORWAARDEN EN IN ZOVERRE WORDT TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING, WORDEN DE SERVICES EN ADVIES OF AANBEVELINGEN DAARIN VERSTREKT 'AS IS'. MOMENTIVE DOET GEEN ENKELE GARANTIE, UITDRUKKELIJK, GEÏMPLICEERD OF WETTELIJK, AANGAANDE ONDER ANDERE DE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKMAKENDHEID, OF ENIGERLEI VERKLARINGEN OVER DE BESCHIKBAARHEID, BETROUWBAARHEID OF NAUWKEURIGHEID VAN DE SERVICES.

IN ZOVERRE WORDT TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING ZIJN MOMENTIVE (INCLUSIEF ZIJN PARTNERS EN ZIJN EN HUN DIRECTIELEDEN, MEDEWERKERS, VERTEGENWOORDIGERS, LEVERANCIERS EN LICENTIEHOUDERS) NIET AANSPRAKELIJK VOOR (A) ENIGERLEI INDIRECTE, GEVOLG-, SPECIALE, INCIDENTELE, STRAFRECHTELIJKE OF EXEMPLAIRE SCHADE, OF (B) VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS, KLANTEN, OMZET OF WINST (IN ALLE GEVALLEN DIRECT OF INDIRECT) DIE VOORTVLOEIT UIT OF IN VERBAND STAAT MET DE SERVICES EN DEZE VOORWAARDEN, EN ONGEACHT OF DIT IS GEBASEERD OP CONTRACT, ONRECHTMATIGE DADEN, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF EEN ANDER WETTELIJK BEGINSEL, ZELFS ALS MOMENTIVE OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE KANS OP DERGELIJKE SCHADE EN ZELFS ALS HET ESSENTIËLE DOEL VAN EEN HERSTELMAATREGEL NIET WORDT VERWEZENLIJKT.

Bij een geschil zijn we u niet meer verschuldigd dan het bedrag dat u betaald hebt of dat u betaald zou moeten hebben in de afgelopen 12 maanden voor de Services, of $ 200, afhankelijk van welk bedrag lager is.

IN ZOVERRE WORDT TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING, IS DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN MOMENTIVE (INCLUSIEF ZIJN PARTNERS EN ZIJN EN HUN DIRECTIELEDEN, MEDEWERKERS, VERTEGENWOORDIGERS, LEVERANCIERS EN LICENTIEHOUDERS) DIE VOORTVLOEIT UIT OF IN VERBAND STAAT MET DE SERVICES EN DEZE VOORWAARDEN HOOGSTENS HET LAAGSTE BEDRAG VAN: (A) DE BEDRAGEN BETAALD DOOR U AAN MOMENTIVE VOOR HET GEBRUIK VAN DE SERVICES GEDURENDE DE 12 MAANDEN VOORAFGAAND AAN HET INCIDENT DAT HEEFT GELEID TOT DE AANSPRAKELIJKHEID; EN (B) US$ 200,00.

IN LANDEN WAAR DE BOVENSTAANDE SOORTEN UITSLUITINGEN (ARTIKEL 13.2) EN/OF BEPERKINGEN (ARTIKEL 13.3) WETTELIJK NIET ZIJN TOEGESTAAN, ZIJN WIJ ALLEEN VERANTWOORDELIJK VOOR UW VERLIEZEN EN SCHADE DIE EEN REDELIJKERWIJS TE VOORZIEN GEVOLG ZIJN VAN HET FEIT DAT WIJ NIET ALLE REDELIJKE VAARDIGHEID EN ZORG HEBBEN GEBRUIKT OF DIE RECHTSTREEKS HET GEVOLG ZIJN VAN EEN WEZENLIJKE SCHENDING VAN DEZE VOORWAARDEN.

Hoewel onze Services zijn bedoeld voor zakelijke doeleinden, erkennen we dat de wetgeving in bepaalde rechtsgebieden consumenten wettelijke rechten biedt die contractueel niet kunnen worden genegeerd of waarvan deze consumenten geen afstand kunnen doen. Bent u een dergelijke consument die onze Services hoofdzakelijk voor niet-zakelijke doeleinden gebruikt (zoals persoonlijk gebruik van ons (gratis) SurveyMonkey Basis-abonnement), dan beperkt geen enkel onderdeel van deze Voorwaarden die consumentenrechten.

Als wij worden vervolgd voor iets dat u doet met of via onze Services of omdat u deze Voorwaarden schendt, verwachten wij dat u de verdediging tegen die rechtsgang op zich neemt en dat u eventuele schadeloosstellingen betaalt die door de rechtbank worden toegekend.

Bent u een bedrijf, dan stelt u Momentive (inclusief zijn partners en zijn en hun directieleden, vertegenwoordigers en medewerkers) vrij van alle aansprakelijkheid, schade en kosten (waaronder kosten voor schikkingen en redelijke vergoedingen voor advocaten) die voortvloeien uit claims van derden in verband met uw gebruik van de Services of schending van deze Voorwaarden, of van uw eindgebruikers, in zoverre dergelijke aansprakelijkheid, schade en kosten zijn veroorzaakt door u of uw eindgebruikers.

Als u in de Verenigde Staten woont, sluit u een overeenkomst met Momentive Inc. Als u in Brazilië woont, sluit u een overeenkomst met Momentive Brasil Internet Eireli. Als u ergens anders woont, sluit u een overeenkomst met Momentive Europe UC.

Tenzij anders aangegeven worden de Services geleverd door en sluit u een contract met Momentive Inc. in de Verenigde Staten, door Momentive Brasil Internet Eireli in Brazilië en in alle andere gevallen door Momentive Europe UC.

Voor Services verstrekt door Momentive Inc. gelden de volgende bepalingen voor alle voorwaarden die van toepassing zijn op die Service:

 • Aanbestedende rechtspersoon. Verwijzingen naar 'Momentive', 'wij/we', 'ons' en 'onze' zijn verwijzingen naar Momentive Inc., gevestigd aan One Curiosity Way, San Mateo, CA 94403, Verenigde Staten.
 • Toepasselijke wetgeving. Op deze voorwaarden is de wetgeving van de staat Californië van kracht (ongeacht de bepalingen omtrent tegenstrijdige wetgeving).
 • Rechtsgebied. Behalve in zoverre dit niet wordt toegestaan door geldende wetgeving, gaat elke partij met betrekking tot het onderwerp van deze voorwaarden akkoord met de exclusieve rechtsbevoegdheid van de staatsrechtbanken en de federale rechtbanken in San Mateo County in de staat Californië.

Voor Services verstrekt door Momentive Europe UC gelden de volgende bepalingen voor alle voorwaarden die van toepassing zijn op die Service:

 • Aanbestedende entiteit. Verwijzingen naar 'Momentive', 'wij/we', 'ons' en 'onze' zijn verwijzingen naar Momentive Europe UC, gevestigd aan 2 Shelbourne Buildings, tweede verdieping, Shelbourne Road, Dublin 4, Ierland.
 • Toepasselijke wetgeving. Op deze voorwaarden is de wetgeving van Ierland van kracht (ongeacht de bepalingen omtrent tegenstrijdige wetgeving).
 • Rechtsgebied. Behalve indien dit niet wordt toegestaan door toepasselijke wetgeving, gaat elke partij onherroepelijk akkoord met de exclusieve rechtspraak door het gerecht van Ierland bij rechtszaken of juridische geschillen om deze voorwaarden af te dwingen of voortvloeiend uit of in verband met deze voorwaarden.

Voor services verstrekt door Momentive Brasil Internet Eireli gelden de volgende bepalingen voor alle voorwaarden die van toepassing zijn op die service:

 • Aanbestedende entiteit. Verwijzingen naar 'Momentive', 'wij/we', 'ons' en 'onze' zijn verwijzingen naar Momentive Brasil Internet Eireli, gevestigd aan de Rua Joaquim Floriano, No. 243, suite 113, Itaim Bibi, São Paulo-SP, 04534-010, Brazilië.
 • Toepasselijke wetgeving. Op deze voorwaarden is de wetgeving van Brazilië van kracht (ongeacht de bepalingen omtrent tegenstrijdigheden met wetgeving).
 • Rechtsgebied. Behalve indien dit niet wordt toegestaan door toepasselijke wetgeving, gaat elke partij onherroepelijk akkoord met de exclusieve rechtspraak door het gerecht van de stad São Paulo in Brazilië bij rechtszaken of juridische geschillen om deze voorwaarden af te dwingen of voortvloeiend uit of in verband met deze voorwaarden.

U mag deze verplichtingen zonder onze toestemming niet overdragen aan iemand anders. Wij kunnen deze voorwaarden of onze verplichtingen echter zonder uw toestemming overdragen.

Het is u niet toegestaan deze Voorwaarden toe te wijzen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Momentive, die Momentive naar eigen goeddunken kan weigeren. Momentive kan deze Voorwaarden te allen tijde zonder kennisgeving aan u toewijzen.

We kunnen uw naam, logo en beschrijving van hoe u onze Services gebruikt, gebruiken op onze website, in winstoproepen en in marketing- en promotiemateriaal.

Momentive kan u met naam en logo identificeren als klant van de Services op onze websites en op ander promotiemateriaal. Eventuele goodwill die voortvloeit uit het gebruik van uw naam en logo komt ten goede aan u.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn de enige set voorwaarden die van toepassing is op onze relatie. Eventuele aanvullende voorwaarden (zoals die in een klein lettertype aan de onderzijde van een inkooporder) die u verstrekt, zijn niet bindend.

Deze Voorwaarden (waaronder de Aanvullende voorwaarden) vertegenwoordigen de volledige overeenkomst tussen u en Momentive. Ze vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, voorwaarden en bepalingen, schriftelijk en mondeling, met betrekking tot dit onderwerp. Voorwaarden en bepalingen op een inkooporder of een soortgelijk document van u of in uw inkoopfacturering of op uw portal voor onboarding van leveranciers, zijn niet van toepassing op de Services, vervangen deze Voorwaarden niet, zijn hier geen onderdeel van en zijn ongeldig.

De relatie tussen u en Momentive is die van onafhankelijke contractanten, en niet die van wettelijke partners, werknemers of tussenpersonen van elkaar.

Het gebruik van de woorden “inclusief”, “waaronder”, “zoals” en vergelijkbare woorden, wordt geacht niet te beperken wat er eventueel nog meer in is opgenomen.

Deze Voorwaarden zijn voorbereid en geschreven in het Engels. Wanneer er sprake is van eventuele conflicten tussen de Engelse versie en vertaalde versies, is de Engelse versie bepalend, behalve waar dat door toepasselijk wetgeving verboden is.

Het nalaten van of een vertraging in het afdwingen van een bepaling onder deze Voorwaarden houdt geen afstand in van het recht om dat op een later tijdstip alsnog te doen.

Als welk gedeelte dan ook van deze Voorwaarden niet afdwingbaar is, blijven de overige Voorwaarden onverminderd van kracht.

Als een bepaling uit deze Voorwaarden onafdwingbaar wordt geacht door een rechtbank in een bevoegde jurisdictie, wordt de desbetreffende bepaling niet toepasselijk en blijven de resterende bepalingen volledig van kracht.

Deze Voorwaarden kennen geen begunstigde derde partijen.

Enkele voorwaarden overleven ook nadat deze Gebruiksvoorwaarden zijn geëindigd.

De volgende secties blijven na beëindiging van deze gebruiksvoorwaarden van kracht: Inleiding, 1, 2, 3.2, 11, 13, 14, 15, 16, 17 en 18.

Enkele van deze aanvullende voorwaarden kunnen van toepassing zijn, afhankelijk van welke Services u wilt gebruiken.

De volgende amendementen zijn automatisch op u van toepassing bij aanvaarding van deze Voorwaarden wanneer u een van de hierna geïdentificeerde typen rechtspersonen bent:

 • Als u onderdeel bent van een Amerikaanse federale overheidsinstelling, is dit Amendement op u van toepassing.
 • Als u een ander type overheidsorgaan bent in de Verenigde Staten, is dit Amendment op u van toepassing.

Als u gebruikmaakt van Wufoo-services zijn de volgende aanvullende voorwaarden van toepassing:

 • Eén gratis account per persoon. U mag maar één actief gratis Wufoo-account tegelijk hebben. Meerdere Wufoo-accounts voor welke persoon dan ook, kunnen door Momentive worden gesloten.
 • Form Gallery (Formulierengalerie). Tijdens het gebruik van de Wufoo-website kunt u bepaalde sjablonen, grafische afbeeldingen of formulieren (gezamenlijk aangeduid als de 'Formulierinhoud') maken en dergelijke documenten voor andere gebruikers laden of publiceren in de Wufoo Form Gallery ('Formulierengalerie'). Door dergelijke Formulierinhoud beschikbaar te stellen in de Formulierengalerie, verleent u Momentive een wereldwijd, onherroepelijk, eeuwigdurend, royaltyvrij, overdraagbaar en in sublicentie verstrekbaar, niet-exclusief recht tot het gebruiken, kopiëren, aanpassen, distribueren, weergeven, uitvoeren, maken van afgeleide werken van en exploiteren van deze Formulierinhoud in verband met de exploitatie van Wufoo door Momentive.
 • Beëindiging. Momentive is gerechtigd om elk gratis Wufoo-account te sluiten waarop gedurende zes maanden geen formulier is ingediend of accounts die gedurende zes maanden niet zijn gebruikt.
 • Gebruik van de API. U kunt uw Wufoo-accountgegevens weergeven via de Application Programming Interface ('API') van Wufoo, en Momentive verleent u hierbij een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie (zonder het recht deze in sublicentie te mogen geven) tot het gebruik van de API voor het uitsluitend op de daartoe vereiste wijze ontwikkelen, testen, gebruiken en ondersteunen van uw softwaretoepassing of website die bepaalde gegevens en inhoud vanaf de Wufoo-website ('Toepassing') gebruikt, en tot het distribueren naar of toestaan van toegang tot uw integratie van de API binnen uw Toepassing aan eindgebruikers van uw Toepassing. Elk gebruik van de API, waaronder het gebruik van de API door een product of service van een derde die toegang tot Wufoo biedt, is gebonden aan deze Voorwaarden en de volgende specifieke bepalingen:

(a) Misbruik van de API of buitensporig veel aanvragen bij Wufoo via de API kunnen resulteren in de tijdelijke of permanente opschorting van uw toegang tot de API. Momentive bepaalt, geheel naar eigen goeddunken, of uw gebruik misbruik of buitensporig gebruik van de API inhoudt. Momentive zal trachten de accounteigenaar vóór opschorting via e-mail te waarschuwen. Momentive streeft ernaar om de API zonder onderbreking beschikbaar te houden, maar kan geen uptime voor de API garanderen.

(b) U stemt ermee in dat uw gebruik van de API op geen enkele wijze onrechtmatig of schadelijk is voor Momentive, de serviceproviders van Momentive, uw eindgebruikers of enige andere persoon.

(c) Momentive is gerechtigd om uw toegang tot de API (of de onderdelen daarvan) met of zonder kennisgeving op elk gewenst moment tijdelijk of definitief aan te passen, te beperken of op te schorten.

(d) U stemt ermee in om Momentive, op verzoek van Momentive, bij te staan bij het verifiëren van de naleving van deze Wufoo-voorwaarden door ons informatie te verstrekken over uw Toepassing, waaronder het geven van toegang tot uw Toepassing en/of andere materialen die betrekking hebben op uw gebruik van de API.

(e) De API wordt momenteel gratis aangeboden, maar Momentive behoudt zich het recht voor om in de toekomst kosten voor de API in rekening te brengen. Als Momentive kosten in rekening brengt voor het gebruik van de API, hebt u geen enkele verplichting om de API te blijven gebruiken.

Klik hier voor de voorwaarden van de API van Momentive voor producten met het SurveyMonkey-merk.

Klik hier voor de voorwaarden voor het gebruik van SurveyMonkey Contribute.