Producten

SurveyMonkey is ontwikkeld voor alle toepassingen en behoeften. Verken ons product om te ontdekken wat SurveyMonkey voor u kan doen.

Ontvang op gegevens gebaseerde inzichten van de expert in online enquêtes.

Integreer met 100+ apps en plug-ins voor meer productiviteit.

Maak online formulieren voor het verzamelen van informatie en betalingen.

Betere enquêtes maken en snel inzichten vinden met ingebouwde AI.

Gerichte oplossingen voor al uw marktonderzoek.

Sjablonen

Meet de klanttevredenheid en loyaliteit ten opzichte van uw bedrijf.

Ontdek wat de wensen van klanten zijn om klantentrouw te stimuleren.

Verzamel bruikbare inzichten om de gebruikerservaring te verbeteren.

Verzamel contactinformatie van prospects, genodigden en meer.

Verzamel gemakkelijk reacties op uw uitnodigingen voor evenementen.

Ontdek wat aanwezigen willen om toekomstige evenementen te verbeteren.

Vind inzichten om de betrokkenheid te boosten en resultaten te verbeteren.

Ontvang feedback van deelnemers om vergaderingen te verbeteren.

Gebruik feedback van collega's om personeelsprestaties te verbeteren.

Stel betere cursussen samen en verbeter lesmethoden.

Ontdek wat studenten van uw cursusmateriaal vinden.

Ontdek wat klanten van uw nieuwe productideeën vinden.

Hulpbronnen

Aanbevolen werkwijzen voor enquêtes en enquêtegegevens

Onze blog over enquêtes, tips voor bedrijven en meer.

Zelfstudies en handleidingen voor het gebruik van SurveyMonkey.

Hoe topmerken de groei stimuleren met SurveyMonkey.

Meerkeuzevragen: alles wat u moet weten

Leer wanneer en hoe u het populairste vraagtype gebruikt

Meerkeuzevragen zijn essentieel bij het schrijven van enquêtes.

Ze zijn veelzijdig en intuïtief, en leveren schone gegevens op die u eenvoudig kunt analyseren.

Aangezien ze een vaste lijst met antwoordopties bieden, zorgen ze voor gestructureerde enquêtereacties en maken ze het eenvoudiger voor respondenten om de enquête in te vullen.

De gegevens die u krijgt, worden echter beperkt door de keuzes die u biedt.

Dit betekent dat u vooringenomenheid in uw resultaten riskeert als u geen uitgebreide antwoordopties aanbiedt.

Hoewel dit misschien het meest eenvoudige vraagtype is, is inzicht in de verschillende typen meerkeuzevragen en hun toepassingen een genuanceerdere kwestie.

Een van de basisverschillen tussen typen meerkeuzevragen is of een respondent meerdere antwoordopties of slechts één antwoordoptie kan kiezen.

Bij vragen met één antwoord, het meest gebruikte vraagtype, worden respondenten gevraagd om één antwoordkeuze te kiezen uit een vooraf vastgestelde lijst.

Deze indeling doet het uitstekend bij tweeledige vragen, vragen met beoordelingen of vragen met een nominale schaal. Iemand kan het eens of oneens zijn met een bewering, maar kan het niet zowel eens als oneens zijn; deze persoon kan zich op één punt op een Net Promoter Score℠ (NPS) schaal van 10 punten bevinden, maar niet op verscheidene punten— zoals op een 7, maar niet op een 7 en een 9.

Meerkeuzevragen met één antwoord zijn ook doeltreffend wanneer u respondenten vraagt om hun favoriete of minst favoriete optie te kiezen uit een lijst met vooraf bepaalde keuzes of wanneer u ze vraagt om de optie te selecteren die hun eigen mening het dichtst benadert.

Meerkeuzevragen met meerdere antwoorden hebben een iets ander doel.

Als een meerkeuzevraag met één antwoord als volgt luidt: 'Wat is uw favoriete pizza-ingrediënt?', ziet een meerkeuzevraag met meerdere opties er mogelijk als volgt uit: 'Welke van de volgende pizza-ingrediënten vindt u het lekkerst?' Hierbij kunnen respondenten alle toepasselijke antwoorden selecteren in plaats van dat ze één optie moeten kiezen.

MD-1348_MultipleChoice_graphic1.2_nl-NL

Het is aan u, de persoon die de enquête schrijft, om te bepalen welke vraagvorm relevanter is.

Als u eenmaal hebt bepaald of u wilt dat uw meerkeuzevraag één of meerdere antwoorden biedt, kunt u beslissen of u een van de vele variaties van meerkeuzevragen wilt gebruiken.

Als u bijvoorbeeld de antwoordoptie 'Overig' of een commentaarveld toevoegt, kunt u een veelvoorkomend nadeel van het gebruik van meerkeuzevragen wegnemen. Wanneer u uw respondenten een vaste lijst met antwoordopties biedt, dwingt u ze om alleen de opties te selecteren die u hebt geboden. Dit kan leiden tot vooringenomenheid in uw resultaten.

MD-1348_MultipleChoice_graphic2_nl-NL

Wat als u iemand niet de antwoordoptie biedt die hij of zij echt wil geven? Deze persoon kiest dan mogelijk een antwoord in uw lijst met keuzes waarmee hij of zij het niet eens is en dit kan de integriteit van uw resultaten beïnvloeden.

Een manier om met het probleem af te rekenen, is verschillende antwoordkeuzes te bieden maar de respondenten nog steeds in de gelegenheid te stellen om een eigen aangepast antwoord te geven. Schakel wanneer u uw enquête schrijft het selectievakje 'Voeg de antwoordoptie 'Overig' of een commentaarveld toe' in, zodat uw respondenten dit daadwerkelijk kunnen doen.

U kunt de geschreven opmerkingen in de Analysetool bekijken, maar u moet zelf wel wat extra werk verrichten om de afzonderlijke geschreven antwoorden te scheiden. Houd in gedachten dat respondenten de optie 'Overig' als een laatste redmiddel zouden moeten zien. Als te veel mensen hun eigen antwoorden schrijven, verzwakt dit de vergelijkingen die u tussen uw belangrijkste antwoordkeuzes kunt maken.

Vragen met een beoordelingsschaal tonen een schaal met een bereik (zoals van 0 tot 10, 1 tot 5, 0 tot 100, etc.) en vragen respondenten om het numerieke punt op de schaal te selecteren dat hun antwoord het beste vertegenwoordigt.

Als u respondenten inzicht wilt bieden in een beoordelingsschaal, moet u de relatie tussen de cijfers op de schaal en de concepten die deze meten duidelijk maken in de vraag of op de beoordelingsschaal zelf.

MD-1348_MultipleChoice_graphic3a_nl-NL
MD-1348_MultipleChoice_graphic3b_nl-NL

De hiervoor vermelde voorbeelden zijn verschillende manieren om de Net Promoter Score te beschrijven, dat wil zeggen, de meetwaarde voor de waarschijnlijkheid tot aanbevelen, die wordt gebruikt voor alles van marktonderzoekenquêtes tot klanttevredenheidsenquêtes en enquêtes over werknemersbetrokkenheid.

Een Likert-schaal of Likert-achtige schaal is waarschijnlijk de meestgebruikte beoordelingsschaal. De traditionele Likert-schaal vraagt respondenten om nauwkeurig aan te geven in welke mate ze het met een bewering eens of oneens zijn. Likert-schalen zijn zeer geschikt voor het meten van houdingen of gedragingen van respondenten, vooral wanneer deze betrekking hebben op gevoelige onderwerpen. Hier volgt een voorbeeld:

MD-1348_MultipleChoice_graphic4a_nl-NL

U kunt door antwoordopties te variëren de focus van uw vraag meer of minder fijnmazig maken. Bijvoorbeeld:

MD-1348_MultipleChoice_graphic4b_nl-NL

Soms wilt u mogelijk meerdere vragen achter elkaar stellen die elk gebruikmaken van dezelfde antwoordoptie.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan een reeks vragen waarmee respondenten het eens/oneens zijn, of een reeks beoordelingsvragen waarbij respondenten wordt gevraagd om een cijfer van 1 tot 10 te kiezen dat aangeeft hoe waarschijnlijk het is dat ze een product aanbevelen aan een vriend (zoals bij de NPS-vragen het geval is).

Als dat het geval is bij uw enquête, kunt u het gebruik van een matrix overwegen. Ondanks dat matrixvragen de vraaginhoud vereenvoudigen, kunnen zeer omvangrijke matrices hinderlijk zijn voor respondenten, vooral op mobiele apparaten. Respondenten ronden moeilijk in te vullen enquêtes mogelijk niet af en dit kan van invloed zijn op uw voltooiingspercentages.

Als uw matrix zo omvangrijk is dat respondenten voortdurend omlaag moeten scrollen, kunt u vragen misschien beter opdelen of het aantal geboden antwoordkeuzes verminderen, zodat uw enquête gemakkelijker kan worden ingevuld.

MD-1348_MultipleChoice_graphic5_nl-NL

In plaats van alle antwoordkeuzen onder de vraag weer te geven, bieden vragen met een vervolgkeuzemenu respondenten een lijst waar ze doorheen kunnen scrollen en waarin ze hun antwoord kunnen selecteren.

Vragen met een vervolgkeuzemenu zijn het meest geschikt voor vragen met een lange lijst aan antwoordkeuzes, zoals wanneer u een respondent vraagt naar de geboorteprovincie of het geboortejaar.

Deze dienen spaarzaam te worden gebruikt. Als bij meerkeuzevragen alle keuzen gelijktijdig zichtbaar zijn, biedt u respondenten een context wanneer ze de vraag beantwoorden.

MD-1348_MultipleChoice_graphic6_nl-NL
md-1348_multiplechoice_graphic6b_720_nl-NL

Rangschikkingsvragen stellen respondenten in staat om de volgorde van antwoordkeuzes te kiezen die het beste aansluiten bij hun mening.

Wanneer u respondenten bijvoorbeeld vraagt om hun top 5 aan pizza-ingrediënten op volgorde te plaatsen, komt u niet alleen te weten dat een respondent van kaas houdt, maar ook hoeveel in vergelijking tot de andere beschikbare ingrediënten.

Als u meer informatie wilt vastleggen dan bij eenvoudige meerkeuzevragen mogelijk is, kunt u gebruikmaken van een rangschikkingsvraag.

Rangschikkingsvragen laten zich moeilijker analyseren dan gewone meerkeuzevragen.

Ze geven u een idee of een respondent een voorkeur heeft voor een bepaalde antwoordkeuze ten opzichte van een andere, maar maken niet duidelijk in welke mate. Dus tenzij u specifiek bent geïnteresseerd in de voorkeuren van respondenten op het individuele niveau en niet als een gemiddelde, maken rangschikkingsvragen uw enquête moeilijker dan nodig is.

MD-1348_MultipleChoice_graphic7_nl-NL

Meerkeuzevragen zijn het meestgebruikte vraagtype op SurveyMonkey. Dit is niet alleen omdat de meeste mensen dit vraagtype als 'standaard' beschouwen. Dit type vragen biedt ook specifieke voordelen die andere vraagtypen niet bieden.

Het is veel eenvoudiger om op een knop te klikken dan om een antwoord te typen. Bovendien geldt, hoe toegankelijker u uw enquête maakt, hoe meer voltooide reacties u ontvangt.

Vaak wilt u uw respondenten nadrukkelijk vragen om te kiezen uit twee of meer opties: bent u het hiermee eens of oneens? Ja of nee? Vindt u dat we ons meer of minder zouden moeten inzetten of dat we ons precies genoeg inzetten? In deze gevallen is het beter om uw respondenten de opties te bieden waaruit ze kunnen kiezen.

U zult vaak enquêtevragen schrijven waarbij u al een idee hebt wat de respondenten zullen antwoorden. In dergelijke situaties is meerkeuze doorgaans het beste vraagtype.

Stel dat u mensen vraagt voor welke politieke kandidaat ze gaan stemmen. Wat als ze uit 20 kandidaten kunnen kiezen? Sommige respondenten weten waarschijnlijk al op welke kandidaat ze gaan stemmen. Voor hen is het eenvoudig om deze vraag te beantwoorden.

Voor de meeste mensen geldt echter dat beschikbare antwoordopties een grote steun bieden. En het helpt u ook. Het sorteren van de antwoorden op open vragen vergt veel werk, maar het analyseren van gegevens uit gesloten vragen is eenvoudig.

Het leven wordt een stuk eenvoudiger wanneer u uw enquêteresultaten kunt analyseren, zonder dat u reacties met spelfouten of met opmerkingen die niet serieus zijn, moet uitfilteren. Op deze manier houdt u dergelijke elementen eenvoudig buiten uw gegevens.

Een voordeel van meerkeuzeopties is dat ze respondenten context bieden voor hun antwoord. Het bieden van antwoordopties in een meerkeuze-indeling geeft aan hoe specifiek of algemeen de antwoorden van de respondenten mogen zijn.

Wilt u bijvoorbeeld dat respondenten hun exacte geboortedatum (3 januari 1975) of alleen het jaar (1975) opgeven?

Antwoordopties kunnen respondenten er ook op een subtiele manier toe aanzetten om meer informatie te verstrekken dan ze anders zouden doen. Denk maar eens aan een Likert-schaal. Hoe meer antwoordopties u biedt, hoe meer ze in staat zijn om aan te geven in welke mate ze het eens of oneens zijn (bijvoorbeeld mee eens, helemaal mee eens of enigszins mee eens).

Sta zorgvuldig stil bij uw meerkeuzevragen voordat u uw enquête verzendt omdat de antwoordopties die u biedt, bepalen op welke manier u uw resultaten kunt gebruiken. Het bieden van de antwoordoptie 'Overig' is misschien handig, maar dit maakt het analyseren van de resultaten wel moeilijker.

Mobiele optimalisering is tegenwoordig een belangrijke overweging in de enquêtewereld. Ongeveer 3 op de 10 mensen die SurveyMonkey-enquêtes invullen in de Verenigde Staten doen dat op een smartphone of tablet.

Met kleine schermen zonder muis en toetsenbord, zijn mobiele apparaten niet erg geschikt voor het invullen van enquêtes die gebruikmaken van tekstvakken of waarbij veel gescrold moet worden. Er is een tijd en een plaats voor antwoordopties met een open einde, maar voor mobiele enquêtes kunt u het beter bij eenvoudige meerkeuzeopties houden.

Zorg ervoor dat u de belangrijkste tips van SurveyMonkey voor mobiele enquêteoptimialisering leest voordat u uw enquête ontwerpt.

Het is niet voor niets dat enquêtevragen grotendeels meerkeuzevragen zijn. Ze zijn nuttig in een breed scala aan situaties en ze zijn bijzonder waardevol als u eenmaal de finesses hebt doorgrond van hoe u de afzonderlijke typen moet gebruiken.

NPS®, Net Promoter® en Net Promoter® Score zijn gedeponeerde handelsmerken van Satmetrix Systems, Inc., Bain & Company en Fred Reichheld.

Lijst met toolkits

Ontdek onze toolkits, waarmee u optimaal profiteert van feedback voor uw functie of sector.

Belangrijkste enquêtetrends van 2024

Nieuw onderzoek over populaire onderwerpen in 2024 samen met aanbevolen procedures voor enquêtes. Krijg inzichten via de verzamelde gegevens van het SurveyMonkey-platform.

Ontdek de functies van SurveyMonkey Enterprise

Beheer feedback op schaal met de Surveymonkey Enterprise beveiligingsfuncties, privacy- en nalevingsnormen en gegevensintegraties.

Ontdek hoe topmerken de groei stimuleren met SurveyMonkey

Gebruik net als andere topmerken SurveyMonkey om succesvolle producten en ervaringen te creëren waarmee u bedrijf kan groeien.