Kwantitatief onderzoek doeltreffend inzetten

Kwantitatieve methodes identificeren en gegevens verzamelen.

QuantData_LowResVia kwantitatief onderzoek kunt u de resultaten van een steekproef generaliseren naar de hele groep mensen. Kwantitatief onderzoek is zowel gestructureerd als statistisch en biedt u de mogelijkheid om conclusies te trekken en een gefundeerde beslissing te nemen over een handelswijze.

Meestal wordt kwantitatief onderzoek gebruikt om een van tevoren vastgestelde hypothese, die u tijdens kwantitatief onderzoekhebt bedacht, te bewijzen of ontkrachten.

Kwantitatieve vragen worden het vaakst gebruikt in de meeste enquêtes, maar worden wel vaak ondoelmatig gebruikt. Als u een kwantitatieve vraag opstelt, moet u zorgen dat u er een van deze drie doelen mee bereikt:

1. Een eigenschap van uw respondenten vaststellen: Alle gesloten vragen hebben betrekking op het beter in kaart brengen van een eigenschap van uw respondenten. U kunt informatie verkrijgen over:

  • Een eigenschap: Bepaling van leeftijd, geslacht, ras, inkomen enz.
  • Gedrag: Identificeer de gewoontes van de respondent, zoals het aantal uren per week dat gebruik van het internet wordt gemaakt, de manier waarop ze naar hun werk reizen, sportactiviteiten enz.
  • Een mening of houding: Breng de gedachten van de respondent in kaart door bijvoorbeeld te vragen hoe tevreden iemand is met een product of met een gekozen politicus.

Als u bekend bent met deze eigenschappen krijgt u meer inzicht in wie uw respondenten zijn, hoe zij zich gedragen, wat ze plezierig vinden en wat hun verwachtingen zijn.

Gratis eGuide over het schrijven van enquêtes Profiteer van tips van onze enquête-experts voor het schrijven van fantastische enquêtes waarmee u betrouwbare resultaten kunt verkrijgen.

De eGuide downloaden →

2. Trends in uw gegevens meten: Door deze enquête na verloop van tijd opnieuw uit te sturen, leert u trend in uw gegevens herkennen. Men kan langzaam maar zeker van mening veranderen, of misschien herkent u seizoensgebonden patronen?  Uiteindelijk gaat het erom dat u uw enquêteresultaten in een bepaalde context kunt plaatsen doordat u trends langdurig volgt.

U kunt uw klanten bijvoorbeeld vragen om op een schaal die varieert van ‘zeer tevreden’ tot ‘zeer ontevreden’ hun mate van tevredenheid aan te geven. Laten we ervan uit gaan dat 20 procent aangeeft zeer tevreden te zijn. Het is uiteraard prima om te weten hoe u er op dit moment voorstaat, maar dit cijfer kan ook dienen als maatstaf aan de hand waarvan u in de toekomst uw vooruitgang kunt beoordelen.

We kunnen stellen dat u na de eerste enquête de veranderingen maakt die nodig zijn om te voldoen aan de wensen van de klant. U kunt dezelfde enquête opnieuw uitsturen en controleren of het aantal ‘zeer tevreden’ klanten nu hoger of lager is. Op deze manier kunt u niet alleen de vooruitgang meten die u op de lange termijn boekt op het vlak van klantenservice boekt, maar ook het effect van nieuwe initiatieven en processen die tussen enquêtes zijn geïmplementeerd.

3. Groepen vergelijken: Enquêtevragen zijn ook handig voor het trekken van vergelijkingen tussen groepen respondenten.

Laten we nog eens kijken naar het voornoemde voorbeeld. Door demografische vragen toe te voegen, denk aan de leeftijd, het geslacht en inkomen van respondenten, kunt u vergelijkingen trekken tussen vragen, zoals: zijn jonge mannen tevredener met onze service dan oudere vrouwen?

Door verschillende groepen met elkaar te vergelijken, kunt u nauwkeurig uw doelgroep bepalen, in kaart brengen op welke manier u uw boodschap het best kunt overbrengen en wanneer uw product moet veranderen zodat het geschikt is voor een bepaalde doelgroep. Ook kunt u percentage tevreden klanten vergelijken met een benchmark zodat u weet hoe u presteert ten opzichte van uw concurrenten.

Andere manieren om kwantitatief onderzoek in te zetten

Los van enquêtes, kunt u kwantitatief onderzoek ook op andere manieren inzetten. Bekijk de voorbeelden gerust:

1. Echte gegevens volgen: U verzamelt waarschijnlijk dagelijks gegevens waarmee u op kwantitatief onderzoek gebaseerde beslissingen kunt nemen. Deze informatie kan uiteenlopen van de tijd die een klant doorbrengt op uw website tot het seizoen waarin u de hoogste omzet behaalt. Deze echte informatie, die onlangs de naam Big Data heeft gekregen, kan even nuttig zijn voor het nemen van gefundeerde beslissingen als op het verrichten van uw eigen onderzoek!

Big Data geeft u veel informatie over de bezigheden van personen, terwijl het juist weinig informatie geeft over het waarom van bepaald gedrag. Daar hebt u directer kwalitatief en kwantitatief onderzoek voor nodig!

2. Oorzakelijk verband onderzoeken: Als u meer inzicht wilt in het ‘waarom’, kunt u met een onderzoek naar oorzakelijk verband de relatie tussen oorzaak en gevolg in kaart brengen door te observeren wat er gebeurt als iets nieuws aan een omgeving wordt toegevoegd. Het nieuwe element kan variëren van het meten van het effect van een reclame op de verkoop of het effect van een bedrijfsfeest op de betrokkenheid van werknemers.

Stel dat u van plan bent de verpakking van een van uw producten te veranderen, en graag wilt weten welk effect dit kan hebben op de omzet. U zou de nieuwe verpakking in enkele winkels kunnen introduceren en de omzet van producten in die verpakking vergelijken met de omzet uit producten met de oude verpakking, Het onderzoeken van oorzakelijk verband is het idee achter A/B-testen.

U hebt nu de juiste instrumenten in handen en kunt aan de slag gaan, maar vergeet niet om eerst enig kwalitatief onderzoek uit te voeren. Als u meer informatie wilt over het gebruik van beide instrumenten in uw onderzoeksopzet, bekijk dan gerust dit artikel.

Dit artikel is onderdeel van SurveyMonkey’s Surveys 101 project. We hopen dat we nog meer mensen kunnen helpen met het opstellen van slimme enquêtes. Lees meer over dit project en uw betrokkenheid bij de onderzoeksgemeenschap.