Drie soorten enquêteonderzoek en wanneer u ze gebruikt

Onderzoek kan worden verdeeld in drie verschillende categorieën: verkennend, beschrijvend en causaal. Elk type onderzoek heeft een ander doel en kan alleen op bepaalde manieren worden gebruikt.

Als u in de wereld van online enquêtes alle drie deze typen beheerst, leidt dat tot betere inzichten en nauwkeurige informatie. We bekijken de drie soorten onderzoek en hun plaats in een onderzoeksplan.

Verkennend onderzoek is een belangrijk onderdeel van elke marketing- of bedrijfsstrategie. De nadruk ligt op het ontdekken van ideeën en inzichten en minder op het verzamelen van statistisch nauwkeurige gegevens. Daarom is verkennend onderzoek het meest geschikt om in uw onderzoeksplan mee te beginnen. Dit type onderzoek wordt meestal gebruikt om bedrijfsproblemen, potentiële groeigebieden en andere handelwijzen beter te definiëren. Ook kunt u prioriteiten toekennen aan onderdelen die statistisch moeten worden onderzocht.

Bent u op zoek naar de juiste mensen om uw ideeën op te testen? Met SurveyMonkey Audience stelt u een panel met respondenten samen die u de feedback geven waarmee u de juiste beslissingen kunt nemen.

Bij online enquêtes heeft verkennend onderzoek meestal de vorm van open vragen. Met verkennende vragen in uw enquête weet u precies wat de enquêtedeelnemers bedoelen. Tekstreacties zijn misschien niet statistisch meetbaar, ze geven u wel de veelzijdige informatie waarmee u nieuwe initiatieven ontdekt of ziet welke problemen u moet aanpakken.

Beschrijvend onderzoek vormt de hoofdmoot van online enquêtes. Omdat deze variant kwantitatief van aard is, wordt dit type als concluderend onderzoek gekenschetst. In tegenstelling tot verkennend onderzoek wordt beschrijvend onderzoek vooraf gepland. Het heeft een gestructureerde opzet, zodat u op basis van de verzamelde informatie statistische conclusies over een populatie kunt trekken.

Dit type onderzoek wordt meestal gebruikt om meningen, houdingen of soorten gedrag van een groep mensen over een bepaald onderwerp beter in kaart te brengen. Neem bijvoorbeeld een gewone meerkeuzevraag. Omdat de respondent moet kiezen uit vooraf gedefinieerde categorieën, wordt dit gezien als beschrijvend onderzoek. Deze vragen leveren niet de unieke inzichten op over de problemen die u met verkennend onderzoek zou krijgen. In plaats daarvan groepeert u de reacties in vooraf bepaalde keuzes om zo uit deze gegevens statistische informatie af te leiden. Hiermee kunt u de significantie van uw resultaten meten over de totale populatie die u bestudeert. Dit geldt ook voor de veranderingen van de meningen, houdingen en soorten gedrag van uw respondenten in de loop der tijd.

Causaal onderzoek is net als beschrijvend onderzoek kwantitatief van aard en vooraf gepland en gestructureerd van opzet. Daarom wordt het ook gezien als concluderend onderzoek. Causaal onderzoek verschilt van de andere twee typen onderzoek omdat het de oorzaak-en-gevolg-relatie tussen variabelen probeert te verklaren. Dit staat lijnrecht tegenover de observationele stijl van het beschrijvend onderzoek, omdat het via experimenten probeert te ontcijferen of een relatie causaal is. Uiteindelijk wil causaal onderzoek twee dingen bereiken:

  1. Begrijpen welke variabelen de oorzaak zijn en welke het effect zijn.
  2. De aard van de relatie bepalen tussen de causale variabelen en het te voorspellen effect.

De eigenaar van een mueslimerk wil bijvoorbeeld weten of het nieuwe verpakkingsontwerp meer omzet gaat opleveren. In plaats van een beschrijvend onderzoek waarin ze mensen vragen of ze hun muesli eerder zouden kopen in de nieuwe verpakking, wordt een experiment opgezet in twee verschillende winkels. In de ene winkel wordt de muesli verkocht in de oorspronkelijke verpakking en in de andere in de nieuwe verpakking. Uiteraard worden alle externe bronnen van vooringenomenheid weggenomen. Daarna meten ze het verschil in omzet op basis van de verpakking. Heeft de nieuwe verpakking effect gehad op de verkoop van de muesli? En zo ja, welk effect?

Het maakt niet uit of u intern of extern onderzoek doet, of u uw bedrijfsimago wilt verbeteren, de omzet van een product wilt verhogen of een vliegende start wilt maken met een initiatief. Als u de juiste balans vindt tussen verkennend, beschrijvend en causaal onderzoek, is de kans een stuk groter dat u uw doelen weet te bereiken.