Ontdek wat de drie belangrijkste soorten enquêteonderzoek zijn en hoe SurveyMonkey u kan helpen bij uw volgende onderzoeksproject.

Onderzoek kan worden onderverdeeld in drie verschillende categorieën: verkennend, beschrijvend en causaal. Elk type onderzoek heeft een ander doel en kan alleen op bepaalde manieren worden gebruikt.

Als u in de wereld van online enquêtes alle drie deze typen beheerst, leidt dat tot betere inzichten en nauwkeurige informatie. We bekijken de drie soorten onderzoek en hun plaats in een onderzoeksplan.

Enquêtes zijn een belangrijke onderzoekstool waarmee u als onderdeel van uw overkoepelende onderzoeksstrategieën gegevens verzamelt. Enquêteonderzoek is cruciaal om de antwoorden te krijgen waarmee u onderbouwde beslissingen neemt over allerlei zaken, van productontwikkeling tot marketingcampagnes. 

Door precies te weten hoe enquêteontwerp werkt, maakt u effectieve enquêtes waarmee u waardevolle primaire onderzoeksgegevens verzamelt. 

Er zijn diverse voordelen die afhangen van het type informatie waar u naar opzoek bent en de onderzoeksmethode die u gebruikt:

Enquêtes zijn meestal (vooral online) gemakkelijk uit te voeren. Bij SurveyMonkey hebt u toegang tot honderden aanpasbare sjablonen, waarmee u gemakkelijk uw enquêteonderzoek op maat kunt maken. Ons gegevensdashboard zet uw data om in grafieken en diagrammen die erg gebruiksvriendelijk zijn.

Het online uitvoeren van enquêteonderzoek is waarschijnlijk de voordeligste manier om gegevens te verzamelen. Voor persoonlijke enquêtes en interviews hebt u getraind personeel nodig dat data verzamelt, berekent en analyseert. 

Met enquêtes kunt u in korte tijd gegevens verzamelen bij een grote populatie. Hebt u geen lijst met deelnemers van uw doelmarkt? Vind dan de respondenten die u nodig hebt met SurveyMonkey Audience.

U kunt enquêtes gemakkelijk aanpassen om kwantitatieve én kwalitatieve gegevens te verzamelen. Kies verschillende vraagtypen, zoals meerkeuzevragen, Likert-schalen, vervolgkeuzemenu's, rangschikkingsvragen, open vragen en meer.

Net als bij alle soorten onderzoek, hebben ook enquêtes nadelen, zoals:

Enquêtedeelnemers hebben misschien niet het gevoel dat ze eerlijke antwoorden hoeven te geven omdat ze online enquêtes anoniem invullen.

Respondenten kunnen bepaalde vragen niet beantwoorden, waardoor uw resultaten vooringenomen kunnen zijn.

Als de vragen en antwoorden niet specifiek genoeg zijn, hebben respondenten mogelijk problemen bij het interpreteren en beantwoorden. Een ja/nee-vraag is bijvoorbeeld lastig voor iemand die 'maar één keer' wilt antwoorden.

Alle vormen van enquêteonderzoek hebben de volgende kenmerken:

 • Doel: enquêtes worden gebruikt om informatie over menselijk gedrag te verzamelen
 • Systematisch: enquêteonderzoek volgt systematische procedures
 • Herhaalbaar: als u dezelfde methoden meer dan een keer inzet, krijgt u vergelijkbare resultaten
 • Typen: enquêtes maken gebruik van online of offline formulieren
 • Gegevens: met enquêteonderzoek verzamelt u kwantitatieve én kwalitatieve gegevens
 • Neutraal: steekproeven zijn willekeurig om vooringenomenheid te voorkomen

Er zijn verschillende soorten onderzoeksmethoden. Verkennend, beschrijvend en causaal zijn de drie belangrijke varianten. Voordat u uw enquêteonderzoek ontwerpt, is het slim om u te verdiepen in deze soorten.

Verkennend onderzoek is een belangrijk onderdeel van elke marketing- of bedrijfsstrategie. De nadruk ligt op het ontdekken van ideeën en inzichten en minder op het verzamelen van statistisch nauwkeurige gegevens. Daarom is verkennend onderzoek het meest geschikt om in uw onderzoeksplan mee te beginnen. Dit type onderzoek wordt meestal gebruikt om bedrijfsproblemen, potentiële groeigebieden en andere handelwijzen beter te definiëren. Ook kunt u prioriteiten toekennen aan onderdelen die statistisch moeten worden onderzocht.

Bij online enquêtes heeft verkennend onderzoek meestal de vorm van open vragen. Met verkennende vragen in uw enquête weet u precies wat de enquêtedeelnemers bedoelen. Tekstreacties zijn misschien niet statistisch meetbaar, ze geven u wel de veelzijdige informatie waarmee u nieuwe initiatieven ontdekt of ziet welke problemen u moet aanpakken.

Hieronder vindt u de belangrijkste kenmerken van verkennend onderzoek:

 • Gedetailleerde vragen: het doel van verkennende vragen is om meer kwalitatieve informatie over een onderwerp te verzamelen
 • Problemen ontdekken: de kwalitatieve antwoorden kunnen nieuwe kwesties of oplossingen aan het licht brengen
 • Niet meetbaar: de gegevens kunnen niet worden gekwantificeerd
 • Doorvragen: u kunt meer details over bestaande problemen ontvangen
 • Verwante kwesties vinden: naarmate u meer leert over een onderwerp, kunt u verwante kwesties ontdekken waarvan u nog niet op de hoogte was
 • Open vragen: verkennend onderzoek bestaat meestal uit open vragen
 • Antwoorden op waarom: in tegenstelling tot methoden bij kwantitatief onderzoek wilt u met verkennend onderzoek te weten komen waarom iets is gebeurd of wat de drijfveren achter bepaald gedrag zijn
 • Tijdrovend: omdat dit een kwalitatieve primaire onderzoeksmethode is, kosten het verzamelen en analyseren van de gegevens extra tijd
 • Flexibel: minder gestructureerd dan kwantitatief onderzoek

Beschrijvend onderzoek vormt de hoofdmoot van online enquêtes. Omdat deze variant kwantitatief van aard is, wordt dit type als concluderend onderzoek gekenschetst. In tegenstelling tot verkennend onderzoek wordt beschrijvend onderzoek vooraf gepland. Het heeft een gestructureerde opzet, zodat u op basis van de verzamelde informatie statistische conclusies over een populatie kunt trekken.

Dit type onderzoek wordt meestal gebruikt om meningen, houdingen of soorten gedrag van een groep mensen over een bepaald onderwerp beter in kaart te brengen. Neem bijvoorbeeld een gewone meerkeuzevraag. Omdat de respondent moet kiezen uit vooraf gedefinieerde categorieën, wordt dit gezien als beschrijvend onderzoek. Deze vragen leveren niet de unieke inzichten op over de problemen die u met verkennend onderzoek zou krijgen. In plaats daarvan groepeert u de reacties in vooraf bepaalde keuzes om zo uit deze gegevens statistische informatie af te leiden. Hiermee kunt u de significantie van uw resultaten meten voor de totale populatie die u bestudeert. Dit geldt ook voor de veranderingen van de meningen, houdingen en soorten gedrag van uw respondenten in de loop der tijd.

Een specifieke markt op een wereldbol aanwijzen

Stuur uw enquête naar een grote of kleine groep via ons online Audience-panel.

Hieronder vindt u de belangrijkste kenmerken van beschrijvend onderzoek:

 • De meerderheid van enquêtes: beschrijvend onderzoek is de vaakst gebruikt methode voor online enquêtes
 • Focus: in tegenstelling tot verkennend onderzoek, waarbij u achterhaalt waarom iets gebeurt, wilt u met beschrijvend onderzoek het wat, waar, wanneer en hoe ontdekken
 • Kwantitatief: dit onderzoek is kwantitatief van aard
 • Definitief: dankzij de kwantitatieve vragen kunt u definitieve conclusies trekken
 • Statistisch afleiden: de gegevens zijn een statistische vertegenwoordiging van een doelpopulatie
 • Gestructureerd: de vragen zijn gestructureerd en gesloten
 • Definieert: met beschrijvend onderzoek definieert u houdingen, meningen en gedrag
 • Significantie: meet de significantie van resultaten en vindt trends

Causaal onderzoek is net als beschrijvend onderzoek kwantitatief van aard en vooraf gepland en gestructureerd van opzet. Daarom wordt het ook gezien als concluderend onderzoek. Causaal onderzoek verschilt van de andere twee typen onderzoek omdat het de oorzaak-en-gevolg-relatie tussen variabelen probeert te verklaren. Dit staat lijnrecht tegenover de observationele stijl van het beschrijvend onderzoek, omdat het via experimenten probeert te ontcijferen of een relatie causaal is. Uiteindelijk wil causaal onderzoek twee dingen bereiken:

 • Begrijpen welke variabelen de oorzaak zijn en welke het effect zijn.
 • De aard van de relatie bepalen tussen de causale variabelen en het te voorspellen effect.

De eigenaar van een mueslimerk wil bijvoorbeeld weten of het nieuwe verpakkingsontwerp meer omzet gaat opleveren. In plaats van een beschrijvend onderzoek waarin ze mensen vragen of ze hun muesli eerder zouden kopen in de nieuwe verpakking, wordt een experiment opgezet in twee verschillende winkels. In de ene winkel wordt de muesli verkocht in de oorspronkelijke verpakking en in de andere in de nieuwe verpakking. Uiteraard worden alle externe bronnen van vooringenomenheid weggenomen. Daarna meten ze het verschil in omzet op basis van de verpakking. Heeft de nieuwe verpakking effect gehad op de verkoop van de muesli? En zo ja, welk effect?

Hieronder vindt u de belangrijkste kenmerken van causaal onderzoek:

 • Definitief: het onderzoek heeft een gestructureerd ontwerp, wordt vooraf gepland en is kwantitatief van aard
 • Wetenschappelijk: door de twee doelstellingen van causaal onderzoek is het wetenschappelijker dan verkennend of beschrijvend onderzoek
 • Focus: variaties observeren in variabelen waarvan u denkt dat de wijzigingen veroorzaken in andere variabelen
 • Meet: wijzigingen in de causale variabelen en de variabelen waarop deze impact hebben
 • Gestructureerd: vereist doelstellingen, voorbereiding en identificatie van de causale en getroffen variabelen om de vooringenomenheid te beperken
 • Verklaren: alle mogelijk causale factoren moeten worden gevonden en verklaard om nauwkeurig te blijven
 • Controle: alle verstorende variabelen moeten worden beheerst of consequent worden gemaakt
 • Volgorde: voor het vinden van een oorzaak-en-effect-relatie moet de oorzaak voorafgaan aan het effect

Hier zijn enkele toepassingen van enquêteonderzoek:

Enkele voorbeelden van verkennend onderzoek zijn casestudy's, observaties in het veld, focusgroepen en interviews.

Beschrijvend onderzoek is onder meer beschrijvende enquêtes, beschrijvende normatieve enquêtes, beschrijvende analyserende enquêtes en correlerende enquêtes.

Bij causaal onderzoek moet u denken aan producttests, verbeteringen aan advertenties, activiteiten voor klantenbinding en behoeften in de gemeenschap.

Voor onderzoeksenquêtes kunt u kiezen uit drie indelingen: online, telefonisch en persoonlijk. Laten we eens kijken welke het beste bij uw onderzoek past.

Online enquêtes worden tegenwoordig het vaakst gebruikt. Deze betaalbare enquête-indeling is de gemakkelijkste manier om een groep mensen te bereiken, vooral bij een grotere doelgroep. Verschillende instellingen maken gebruik van online enquêtes, waaronder onderwijsinstellingen, bedrijven, gezondheidszorginstanties en marketingbureaus.

Redenen om voor online enquêtes te kiezen:

 • Nauwkeurige resultaten: Online enquêtes hebben een zeer lage foutmarge omdat ze buitengewoon gemakkelijk zijn in te vullen. Deelnemers kunnen gewoon zittend op de bank meedoen. 
 • Tijdens de analyse zijn menselijke fouten uitgesloten: Uw enquêteplatform voert de ingewikkelde berekeningen uit.
 • Respondenten voelen zich op hun gemak: Online enquêtes zijn gewoonlijk anoniem. Hierdoor kunnen respondenten precies zeggen wat ze vinden omdat ze niet worden gestraft voor negatieve reacties. Meer mensen nemen deel als ze weten dat uw onderzoek anoniem is.
 • Bereik een grote doelgroep: Met online enquête kunt u een wereldwijde doelgroep bereiken. Zo kunt u met SurveyMonkey Audience een doelmarkt bereiken met tot 5000 voltooide reacties.
 • Er zijn sjablonen: SurveyMonkey heeft allerlei gratis aanpasbare sjablonen waarmee u snel en gemakkelijk uw enquête opstelt.
 • Flexibiliteit: Dankzij de technologie voor online enquêtes kunnen onderzoekers logica voor overslaan gebruiken op basis van het antwoord van een deelnemer. Met deze functie wordt de enquête afgestemd op elke persoon die de vragen doorloopt.
 • Aanpasbaar: Online enquêtes hebben meerdere opties om uw logo, afbeeldingen, lettertypen en meer toe te voegen. Op deze manier maakt u indruk met uw merk op enquêtedeelnemers.

Profiteer optimaal van uw online enquêtes met tips van onze enquête experts.

Vroeger was deze methode om informatie te verzamelen heel populair, maar telefonische enquêtes worden steeds minder gebruikt. 

Ze kunnen handig zijn als u een groot aantal respondenten wilt bereiken, maar geen tijd of geld hebt om vraaggesprekken of focusgroepen op te zetten. Toch moet u ook bij telefonische enquêtes de portemonnee trekken voor de tijd en medewerkers die de enquêtes uitvoeren. 

Telefonische enquêtes hebben een risico op menselijke fouten, vooral omdat gegevens vertekend kunnen raken door foutieve transcripties. Ook loopt u het risico dat respondenten niet helemaal eerlijk zijn. Ze geven korte antwoorden om sneller klaar te zijn of passen hun reacties aan omdat ze rechtstreeks met iemand praten.

Vraaggesprekken zijn een goudmijn voor informatie, maar zijn ook ontzettend duur. De interviewers moeten volledig getraind zijn om optimale gegevens te verzamelen en van deze indeling te profiteren. Zo moeten ze lichaamstaal herkennen en bijhouden, relevante vervolgvragen stellen en doorvragen als dat nodig is.
Bij persoonlijke vraaggesprekken is er ook het risico op meerdere soorten vooringenomenheid bij de enquête.

Er zijn eindeloos veel redenen om onderzoeksenquêtes uit te voeren. Misschien verzamelt u informatie voor een conferentie of event, doet u onderzoek naar de bijwerkingen van geneesmiddelen of behandelingen, of doet u marktonderzoek voor uw bedrijf. Wat u ook wilt bereiken, er zijn vier belangrijke redenen om onderzoeksenquêtes uit te voeren.

Als u een enquête afneemt die kwantitatieve gegevens oplevert, hebt u harde cijfers om uw beslissingen te onderbouwen. Stel dat bij uw klantenservice-enquête een flink aantal klanten aangeeft dat ze ontevreden zijn met de service van uw bedrijf. Uit de harde cijfers blijkt dus dat er een probleem is met de klantenservicemedewerkers.

Zulke harde cijfers zijn ook nuttig als belanghebbenden met het onderzoek beslissingen nemen. Als u met kwantificeerbare gegevens kunt bewijzen dat klanten voorkeur hebben voor een bepaald productkenmerk, kunt u uw publiek overtuigen.

Trends in uw onderzoek zijn ontzettend waardevol. Hoewel één enquête belangrijke gegevens kan opleveren over wat klanten willen, hebben herhaalde enquêtes die trends laten zien in het koopgedrag van klanten het meeste invloed op uw beslissingen. 
Denk bijvoorbeeld aan de Net Promoter® Score. Bij één score krijgt u een idee van hoe uw bedrijf het doet ten aanzien van de klantenbinding. Maar als u elk kwartaal uw NPS berekent en ziet dat de score daalt, kunt u onderzoeken wat aan de basis van deze verandering ligt. Daarna kunt u het probleem oplossen.

Enquêtes, en dan vooral de online varianten, kunnen naar veel deelnemers worden verstuurd. De met SurveyMonkey gemaakte en uitgevoerde enquêtes zijn geschikt voor mobiele apparaten. Respondenten kunnen uw vragen dus makkelijk meteen op hun smartphone beantwoorden. 

In sommige gevallen is een grotere doelgroep nodig voor geldig onderzoek en om conclusies over een bepaalde populatie te trekken. In SurveyMonkey Audience kunt u aangeven hoeveel reacties u nodig hebt om uw onderzoek te valideren.

Bij online enquêtes kunnen uw deelnemers anoniem reageren. De kans is groter dat respondenten eerlijk antwoorden, reageren op gevoeligere vragen en gedetailleerde, openhartige antwoorden geven op uw vragen. 

Wat u ook wilt bereiken met uw onderzoeksenquête, wij hebben een paar tips voor het ontwerp van uw enquête om die zo effectief mogelijk te maken.

In de eerste stap van uw onderzoek stelt u een SMART-doel (specifiek, meetbaar, acceptabel, relevant en tijdgebonden) op. Door deze parameters te definiëren, weet u dat uw doel duidelijk is gedefinieerd, in een bepaalde termijn kan worden behaald, een kwantificeerbaar doel heeft en relevant is voor uw bedrijf.

Zodra u uw doel op papier hebt staan, kunt u uw vragen maken. Alle vragen moeten bijdragen aan uw SMART-doel. Doen ze dat niet, dan verwijdert u ze.

Net als bij een echt gesprek, wacht u met persoonlijke vragen tot het einde. Uw eerste vragen moeten gemakkelijk te beantwoorden en duidelijk zijn. Ga daarna aan het werk met lastige onderwerpen waarover respondenten goed moeten nadenken. Sluit af met demografische vragen, die vaak persoonlijker zijn, en andere gevoelige vragen.

Ga vaktaal of ingewikkelde woorden uit de weg. De taal van uw enquête moet duidelijk, beknopt en neutraal zijn. Als enquêtedeelnemers uw vragen of antwoordkeuzes niet goed begrijpen, stoppen ze vaak met de enquête.

Als een enquête te veel vragen bevat, kan de moed in de schoenen zinken bij respondenten. Hierdoor krijgt u slechte of onnauwkeurige antwoorden, aangezien de respondent de enquête afraffelt.

Geef deelnemers een stimulans, zoals kortingen, cadeaubonnen, puntenprogramma's of andere beloningen als ze uw enquête voltooien. Zo valt uw reactiepercentage hoger uit en krijgen deelnemers een bedankje.

Het maakt niet uit of u intern of extern onderzoek doet, of u uw bedrijfsimago wilt verbeteren, de omzet van een product wilt verhogen of een vliegende start wilt maken met een initiatief. Als u de juiste balans vindt tussen verkennend, beschrijvend en causaal onderzoek, is de kans een stuk groter dat u uw doelen weet te bereiken.

Ga nu aan de slag. En als u hulp nodig hebt om enquêterespondenten te vinden, ga dan naar SurveyMonkey Audience of kies het abonnement dat het beste is voor uw onderzoek.

Net Promoter®, NPS®, NPS Prism® en de NPS gerelateerde emoticons zijn geregistreerde handelsmerken van Bain & Company, Inc., Satmetrix Systems, Inc. en Fred Reichheld. Net Promoter Score℠ en Net Promoter System℠ zijn servicemerken van Bain & Company, Inc., Satmetrix Systems, Inc. en Fred Reichheld.

Brand manager

Brand managers kunnen met deze toolkit hun doelgroep beter begrijpen, het merk laten groeien en het rendement aantonen.

De oplossingen van SurveyMonkey voor professionele dienstverlening bekijken

Ontdek hoe bedrijfsspecialisten met SurveyMonkey inzichten over klanten en markten verzamelen.

3 belangrijke inzichten in de rol van AI in marketing

Nieuw onderzoek naar hoe marketeers vandaag de dag AI gebruiken en wat hun hoop en zorg is voor de toekomst als het gaat om AI

AI-onderzoek: statistieken en trends vanaf 2023

Onderzoeken van SurveyMonkey over invloed van AI op belangrijke sectoren: marketing, klantervaring, marktonderzoek, onderwijs en gezondheidszorg.