Producten

SurveyMonkey is ontwikkeld voor alle toepassingen en behoeften. Verken ons product om te ontdekken wat SurveyMonkey voor u kan betekenen.

Ontvang op gegevens gebaseerde inzichten van de expert in online enquêtes.

Integreer met 100+ apps en plug-ins voor meer productiviteit.

Maak online formulieren voor het verzamelen van informatie en betalingen.

Maak betere enquêtes en vind snel inzichten met ingebouwde AI.

Gerichte oplossingen voor al uw marktonderzoek.

Sjablonen

Meet de klanttevredenheid en loyaliteit ten opzichte van uw bedrijf.

Ontdek wat de wensen van klanten zijn om klantentrouw te stimuleren.

Verzamel bruikbare inzichten om de gebruikerservaring te verbeteren.

Verzamel contactinformatie van prospects, genodigden en meer.

Verzamel gemakkelijk reacties op uw uitnodigingen voor evenementen.

Ontdek wat aanwezigen willen om toekomstige evenementen te verbeteren.

Vind inzichten om de betrokkenheid te boosten en resultaten te verbeteren.

Ontvang feedback van deelnemers om vergaderingen te verbeteren.

Gebruik feedback van collega's om personeelsprestaties te verbeteren.

Stel betere cursussen samen en verbeter lesmethoden.

Ontdek wat studenten van uw cursusmateriaal vinden.

Ontdek wat klanten van uw nieuwe productideeën vinden.

Hulpbronnen

Aanbevolen werkwijzen voor enquêtes en enquêtegegevens

Onze blog over enquêtes, tips voor bedrijven en meer.

Zelfstudies en handleidingen voor het gebruik van SurveyMonkey.

Hoe topmerken de groei stimuleren met SurveyMonkey.

Contact met verkoopAanmelden
Contact met verkoopAanmelden

Ontdek wat de drie belangrijkste soorten enquêteonderzoek zijn en hoe SurveyMonkey u kan helpen bij uw volgende onderzoeksproject.

SurveyMonkey-logo

Met enquêteonderzoek kunt u belangrijke inzichten van een doelgroep verzamelen. Deze handleiding leidt u door de drie belangrijkste typen enquêtes (verkennend, beschrijvend en causaal) zodat u de juiste aanpak en toepassing kunt bepalen om uw onderzoeksdoelen te bereiken. 

Om u te helpen bij het ontwikkelen van een op enquêtes gebaseerd onderzoeksplan onderzoeken we:

Enquêtes zijn een belangrijke onderzoekstool waarmee u als onderdeel van uw overkoepelende onderzoeksstrategieën gegevens verzamelt. Enquêteonderzoek is cruciaal om de antwoorden te krijgen die u nodig hebt. Ze leveren waardevolle primaire onderzoeksgegevens op, waarmee u onderbouwde beslissingen neemt over allerlei zaken zoals productontwikkeling en marketingcampagnes.

Alle vormen van enquêteonderzoek moeten de volgende kenmerken hebben:

 • Doel: enquêtes worden gebruikt om informatie over menselijk gedrag te verzamelen
 • Systematisch: enquêteonderzoek volgt bewezen procedures voor het verzamelen van bewijs 
 • Herhaalbaar: als u dezelfde methoden meer dan een keer inzet, moet u vergelijkbare resultaten krijgen
 • Typen: enquêtes kunnen verkennend, beschrijvend of causaal zijn en kunnen online en offline worden gebruikt 
 • Gegevens: met enquêteonderzoek kunt u kwantitatieve én kwalitatieve gegevens genereren
 • Neutraal: steekproeven worden gerandomiseerd om vooringenomenheid te voorkomen
NPS-Transactioneel-Relationeel

Er zijn diverse voordelen die afhangen van het type informatie waar u naar op zoek bent en de typen enquêteonderzoeksmethodes die u gebruikt:

Enquêtes zijn meestal (vooral online) gemakkelijk uit te voeren. Bij SurveyMonkey hebt u toegang tot honderden aanpasbare sjablonen, waarmee u gemakkelijk uw enquêteonderzoek op maat kunt maken. Ons gegevensdashboard zet uw data om in grafieken en diagrammen die erg gebruiksvriendelijk zijn.

Het online uitvoeren van enquêteonderzoek is waarschijnlijk de voordeligste manier om gegevens te verzamelen. Voor persoonlijke enquêtes en interviews hebt u getraind personeel nodig dat data verzamelt, berekent en analyseert. 

Met enquêtes kunt u in korte tijd gegevens verzamelen bij een grote populatie waarmee u nog meer geld kunt besparen. Hebt u geen lijst met deelnemers van uw doelmarkt? Met een globaal enquêtepanel zoals SurveyMonkey Audience vindt u de respondenten die u nodig hebt .

Een belangrijk voordeel van methoden voor enquêteonderzoek is dat ze zowel kwantitatieve als kwalitatieve gegevens kunnen verzamelen om een compleet beeld te geven van uw doelgroep. Kies verschillende vraagtypen, zoals meerkeuzevragen, Likert-schalen, vervolgkeuzemenu's, rangschikkingsvragen, en nog veel meer om kwantitatieve inzichten te krijgen. U kunt ook open vragen stellen om anekdotische informatie te verzamelen waarmee u individuele perspectieven tot leven kunt brengen.

Net als bij alle soorten onderzoek, hebben ook enquêtes nadelen, zoals:

Enquêtedeelnemers hebben misschien niet het gevoel dat ze eerlijke antwoorden hoeven te geven omdat ze online enquêtes anoniem invullen.

Respondenten kunnen bepaalde vragen niet beantwoorden, waardoor uw resultaten vooringenomen kunnen zijn.

Als de vragen en antwoorden niet specifiek genoeg zijn, hebben respondenten mogelijk problemen bij het interpreteren en beantwoorden. Een ja/nee-vraag is bijvoorbeeld lastig voor iemand die 'maar één keer' wilt antwoorden.

Er zijn verschillende soorten onderzoeksmethoden. Verkennend, beschrijvend en causaal zijn de drie belangrijke varianten die we met u gaan doornemen. Voordat u uw enquêteonderzoek gaat ontwerpen, is het slim om u te verdiepen in deze soorten.

Verkennend onderzoek is een belangrijk onderdeel van elke marketing- of bedrijfsstrategie. De nadruk ligt op het ontdekken van ideeën en inzichten en minder op het verzamelen van statistisch nauwkeurige gegevens. Daarom is verkennend onderzoek het meest geschikt om in uw onderzoeksplan mee te beginnen. Dit type onderzoek wordt meestal gebruikt om bedrijfsproblemen, potentiële groeigebieden en andere handelwijzen beter te definiëren. Ook kunt u prioriteiten toekennen aan onderdelen die statistisch moeten worden onderzocht.

Bij online enquêtes heeft verkennend onderzoek meestal de vorm van open vragen voor kwalitatieve gegevens. Denk aan verkennende vragen om precies te weten wat de enquêtedeelnemers bedoelen. Tekstreacties zijn misschien niet statistisch meetbaar, ze geven u wel de veelzijdige informatie waarmee u nieuwe initiatieven ontdekt of ziet welke problemen u moet aanpakken.

Hieronder vindt u de belangrijkste kenmerken van verkennend onderzoek:

 • Bevat gedetailleerde vragen: deze worden gebruikt om meer kwalitatieve informatie over een onderwerp te verzamelen
 • Brengt nieuwe details aan het licht: antwoorden kunnen onbekende problemen of nieuwe oplossingen aan het licht brengen naarmate u meer informatie over uw onderwerp krijgt 
 • Genereert geen meetbare gegevens: zoals aangegeven bij kwalitatieve enquêtes zijn de gegevens niet kwantificeerbaar
 • Antwoorden op het 'waarom': in tegenstelling tot methoden bij kwantitatief onderzoek wilt u te weten komen waarom iets is gebeurd of wat de drijfveren achter bepaald gedrag zijn

Beschrijvend onderzoek is de meest voorkomende en concluderende vorm van enquêteonderzoek omdat het kwantitatief van aard is. In tegenstelling tot methoden voor verkennend onderzoek wordt bij beschrijvend onderzoek  gebruikgemaakt van vooraf geplande, gestructureerde enquêtes met gesloten vragen. Het is ook deductief. De enquêtestructuur en de vragen worden namelijk vooraf bepaald op basis van bestaande theorieën of onderzoeksgebieden. De verzamelde gegevens worden vervolgens gebruikt om hypothesen of veronderstellingen te testen.

Het doel van beschrijvend onderzoek is het kwantificeren en categoriseren van meningen, houdingen of opvattingen van een bepaalde populatie met betrekking tot een bepaald onderwerp. In een beschrijvende enquête kunnen bijvoorbeeld meerkeuzevragen met vooraf gedefinieerde antwoordopties worden gebruikt. Hoewel deze gestandaardiseerde vragen niet de diepgang van kwalitatieve inzichten bieden, leveren zij gegevens op die statistisch kunnen worden geanalyseerd en waaruit conclusies kunnen worden afgeleid. 

Door reacties in vaste categorieën te groeperen kunt u meten hoe vaak bepaalde meningen of gedragingen van uw doelgroep voorkomen. U kunt er bovendien vergelijkingen in de tijd mee maken om verschuivingen in opvattingen en trends te identificeren.

Een specifieke markt op een wereldbol aanwijzen

Stuur uw enquête naar een grote of kleine groep via SurveyMonkey Audience.

Hieronder vindt u de belangrijkste kenmerken van beschrijvend onderzoek:

 • Richt zich op het 'wat' niet op het 'waarom': in tegenstelling tot verkennend onderzoek probeert beschrijvend onderzoek de houding, meningen en gedragingen van een doelgroep te definiëren. 
 • Kwantitatief: de resulterende gegevens zijn numeriek en kunnen statistisch worden geanalyseerd om patronen, gemiddelden en correlaties voor kwantitatieve inzichten te identificeren. 
 • Concluderend:  maakt gebruik van kwantitatieve, gesloten vragen die numerieke gegevens genereren waaruit statistisch significante conclusies kunnen worden getrokken. 
 • Significant: meet de significantie van resultaten om patronen en trends te vinden.

Causaal onderzoek is eveneens kwantitatief, vooraf gepland en op dezelfde manier gestructureerd als beschrijvend onderzoek. Daarom wordt het ook beschouwd als onderzoek waaruit conclusies kunnen worden getrokken. Bij causaal onderzoek gaat het echter verder dan alleen maar de relatie tussen oorzaak en gevolg tussen variabelen vast te stellen.

Terwijl bij beschrijvend onderzoek verschijnselen worden geobserveerd en gekwantificeerd, worden bij causaal onderzoek via experimenteren actief variabelen gemanipuleerd om hypothesen over oorzakelijke effecten te testen. Bij een causaal onderzoek kunnen bijvoorbeeld controle- en testgroepen met elkaar worden vergeleken om de impact van verschillende interventies te beoordelen.
Causaal onderzoek heeft twee doelstellingen:

 1. Een verband tussen variabelen tot stand brengen via kwantitatieve gegevensanalyse.
 2. Bepalen of er een oorzakelijk verband bestaat door het opzettelijk wijzigen van variabelen en het meten van resultaten.

Hieronder vindt u de belangrijkste kenmerken van causaal onderzoek:

 • Concluderend: het onderzoek is gestructureerd in opzet, vooraf gepland en kwantitatief van aard, zodat onderzoekers definitieve uitspraken kunnen doen over oorzakelijke verbanden. 
 • Wetenschappelijk: door de doelstelling van het vaststellen van relaties tussen oorzaak en gevolg is causaal onderzoek wetenschappelijker dan verkennend of beschrijvend onderzoek.
 • Gecontroleerd: controle op verstorende factoren door alle andere variabelen constant te houden zodat de effecten van de geteste variabele worden geïsoleerd. 
 • Geordend: om het oorzakelijk verband vast te stellen moet worden aangetoond dat de oorzaak voorafgaat aan het voorgestelde effect.
onboarding-van-werknemers
 • Enkele voorbeelden van verkennend onderzoek zijn casestudy's, observaties in het veld, focusgroepen en interviews.
 • Beschrijvend onderzoek is onder meer beschrijvende enquêtes, beschrijvende normatieve enquêtes, beschrijvende analyserende enquêtes en correlerende enquêtes.
 • Bij causaal onderzoek moet u denken aan producttests, verbeteringen aan advertenties, activiteiten voor klantenbinding en behoeften in de gemeenschap.

Voor onderzoeksenquêtes kunt u kiezen uit drie indelingen: online, telefonisch en persoonlijk. Laten we eens kijken welke het beste bij uw onderzoek past.

Online enquêtes worden tegenwoordig het vaakst gebruikt. Deze betaalbare enquête-indeling is de gemakkelijkste manier om een groep mensen te bereiken, vooral bij een grotere doelgroep. Verschillende instellingen maken gebruik van online enquêtes, waaronder onderwijsinstellingen, bedrijven, gezondheidszorginstanties en marketingbureaus.

De voordelen van online enquêtes:

 • Nauwkeurige resultaten: online enquêtes hebben een zeer lage foutmarge omdat ze door de meeste mensen buitengewoon gemakkelijk zijn in te vullen. 
 • Menselijke fouten worden geminimaliseerd: wanneer u de gegevens wilt analyseren, kan een enquêteplatform de ingewikkelde berekeningen voor u uitvoeren.
 • Respondenten zijn anoniem : online enquêtes zijn over het algemeen anoniem. Ze kunnen dus gemakkelijker precies zeggen wat ze willen zonder consequenties. 
 • Toegang tot grote doelgroepen: met online enquêtes kunt u een wereldwijde doelgroep bereiken. Zo kunt u met SurveyMonkey Audience een doelmarkt bereiken met tot 5000 voltooide reacties.
 • Flexibiliteit: dankzij de technologie voor online enquêtes kunnen onderzoekers logica voor overslaan gebruiken op basis van het antwoord van een deelnemer. Met deze functie wordt de enquête afgestemd op elke persoon die de vragen doorloopt.
 • Snelstart-sjablonen: SurveyMonkey heeft allerlei gratis aanpasbare enquêtesjablonen waarmee u snel en gemakkelijk uw enquête opstelt. Voeg branding toe, zoals logo's, afbeeldingen, lettertypen, etc.

Vroeger was deze methode om informatie te verzamelen heel populair, maar telefonische enquêtes worden steeds minder gebruikt sinds de opkomst van digitale enquêtes en een afnemend gebruik van vaste lijnen in de meeste huishoudens. 

Met telefonische enquêtes bereikt u op betaalbare wijze een grote steekproef in vergelijking met persoonlijke methoden. Ze vereisen echter aanzienlijk veel tijd en personeel om ze af te nemen.  

De belangrijkste nadelen van telefonische enquêtes zijn onder meer het risico op menselijke fouten, met name vertekende gegevens als gevolg van transcriptiefouten; evenals minder openhartige feedback aangezien respondenten rechtstreeks met de interviewer spreken.

Vraaggesprekken kunnen gedetailleerde inzichten vol gegevens opleveren via een rechtstreeks gesprek en observatie, maar in het algemeen zijn ze ontzettend duur voor grote steekproeven. De interviewers moeten volledig getraind zijn om optimale gegevens te verzamelen en van deze indeling te profiteren. Zo moeten ze lichaamstaal herkennen en bijhouden, relevante vervolgvragen stellen en doorvragen als dat nodig is.
Daarnaast is er ook het risico op meerdere soorten vooringenomenheid bij de enquête bij persoonlijke gesprekken. Lees er hier meer over.

Onderzoeksenquêtes zijn waardevol voor het verkrijgen van inzichten die ten grondslag liggen aan beslissingen en strategie. De eigenaar van een restaurant kan bijvoorbeeld een enquête houden onder klanten over het verbeteren van de service. Een politieke campagne kan een enquête houden onder kiezers om de boodschap aan te scherpen. Of een softwarebedrijf wil feedback van gebruikers om de productontwikkeling te sturen.

Wat u ook wilt bereiken, er zijn vier belangrijke redenen om onderzoeksenquêtes uit te voeren.

 1. Enquêtes leveren harde cijfers op: als u een enquête afneemt die kwantitatieve gegevens oplevert, verkrijgt u harde cijfers om uw beslissingen te onderbouwen. Zulke harde cijfers zijn ook nuttig als belanghebbenden met het onderzoek beslissingen moeten nemen. Als u via kwantificeerbare gegevens kunt bewijzen dat klanten voorkeur hebben voor een bepaald productkenmerk, is dat een krachtiger argument.
 2. Enquêtes leveren doorlopende benchmarks: gegevenspatronen die wijzen op trends zijn ongelooflijk krachtig wanneer u ze tijdens uw onderzoek identificeert, in tegenstelling tot gegevens over wat uw klanten willen. Denk aan de Net Promoter® Score (NPS), die u laat zien hoe de loyaliteit van uw bedrijf eruitziet. Als u elk kwartaal uw NPS berekent en ziet dat de score daalt, kunt u vervolgens onderzoek doen en het probleem oplossen.
 3. Enquêtes kunnen grote doelgroepen bereiken: in sommige gevallen is een grotere doelgroep nodig voor geldig onderzoek en om conclusies over een bepaalde populatie te trekken. Online enquêtes die worden gemaakt en beheerd met platforms als SurveyMonkey zijn veel handiger voor grote groepen, omdat ze mobile responsive zijn. 
 4. Anonieme enquêtes stimuleren openhartige feedback: met online enquêtes blijven deelnemers anoniem, wat een open en eerlijke mening aanmoedigt. Anonimiteit neemt barrières weg zodat mensen eerlijkere, openhartigere reacties kunnen geven, zonder bang te zijn voor een oordeel.

Definieer duidelijk uw onderzoeksdoelen en doelgroep voordat u uw enquête gaat opstellen. Denk aan de timing, lengte, structuur, bewoording van vragen en prikkels zodat u optimale reacties ontvangt. We geven u enkele tips voor het ontwerpen van uw enquêtes voor het verzamelen van kwalitatief hoogwaardige, bruikbare gegevens. 

 • Ontwikkel onderzoeksvragen die betrekking hebben op uw doelstellingen. Verwijder alle overbodige of overbodige vragen die geen bruikbare inzichten bieden.
 • Deel de enquête logisch in, te beginnen met eenvoudige en niet-gevoelige vragen voordat u doorgaat naar complexere of persoonlijkere vragen.
 • Gebruik eenvoudige taal, vermijd technisch jargon of ingewikkelde zinnen die deelnemers in verwarring kunnen brengen.
 • Beperk waar mogelijk de lengte van de enquête en frustraties zodat de deelnemers betrokken blijven.
 • Verleid tot deelname met stimulansen als kortingen, punten of cadeaubonnen als een bedankje voor de reactie.
 • Test de enquête voordat u deze lanceert om vragen en de enquête in het algemeen te verfijnen op basis van feedback.

Het gebruik van de juiste mix van verkennend, beschrijvend en causaal onderzoek is essentieel om uw enquêtedoelstellingen te realiseren, of het nu gaat om zakelijke, wetenschappelijke of andere behoeften. Als u ervoor zorgt dat uw onderzoeksplan de juiste typen enquêtes bevat, hebt u gegarandeerd succes. De combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens die via goed ontworpen enquêteonderzoek zijn verzameld, biedt de bruikbare inzichten die u nodig hebt om slimme strategie en besluitvorming mogelijk te maken. 

Ga nu aan de slag. En als u hulp nodig hebt om enquêterespondenten te vinden, ga dan naar SurveyMonkey Audience of kies het abonnement dat het beste is voor uw onderzoek.

Net Promoter®, NPS®, NPS Prism® en de NPS gerelateerde emoticons zijn geregistreerde handelsmerken van Bain & Company, Inc., Satmetrix Systems, Inc. en Fred Reichheld. Net Promoter Score℠ en Net Promoter System℠ zijn servicemerken van Bain & Company, Inc., Satmetrix Systems, Inc. en Fred Reichheld.

Brand manager

Brand managers kunnen met deze toolkit hun doelgroep beter begrijpen, het merk laten groeien en het rendement aantonen.

Hoe de SurveyMonkey Salesforce-integratie u helpt bij het verbeteren van CX-scores

De mogelijkheden van klantgegevens uit Salesforce koppelen aan de feedback van SurveyMonkey voor een betere CX.

Marketingtrends: 3 strategieën die marketeers prioriteit geven in 2024

Verken de nieuwste marketingtrends, van AI tot consumentenprivacy. Ontdek inzichten in datagestuurde marketing, multichannel-marketing en meer.

Meer dan alleen de Net Promoter® Score: waarom context zo belangrijk is

Hoe culturele verschillen impact hebben op de mondiale Net Promoter® Scores en hoe u met context uw NPS-gegevens beter kunt begrijpen