Ingangsdatum: 23 oktober 2017

Deze SurveyMonkey Audience-servicevoorwaarden (Audience-voorwaarden) vormen een aanvulling op de SurveyMonkey-gebruiksvoorwaarden (“TOU”) en deze beheersen, samen met de voorwaarden waarnaar in dit document wordt verwezen, uw SurveyMonkey Audience-aankopen (elk afzonderlijk een Aankoop) en uw gebruik van SurveyMonkey Audience-services (Audience-services). Elke Audience-service is een Service onder de gebruiksvoorwaarden. Begrippen beginnend met een hoofdletter die niet anderszins zijn gedefinieerd in de Audience-voorwaarden, hebben de betekenis die is beschreven in de gebruiksvoorwaarden.

1. Definities

 • Er is sprake van een Voltooide enquêtereactie wanneer SurveyMonkey een Doellid uitnodigt (gewoonlijk via e-mail) om uw enquête in te vullen, waarbij dat Doellid op de koppeling naar de enquête klikt en alle enquêtevragen beantwoordt die hij of zijn moet beantwoorden, en hij of zij het einde van de enquête bereikt. Ten einde elke vorm van twijfel uit te sluiten, omvat een Voltooide reactie ook de situatie waarbij een Doellid wordt gediskwalificeerd met betrekking tot het verder voortzetten van de enquête vanwege zijn of haar antwoord op een enquêtevraag waaruit blijkt dat deze persoon niet door de screening voor voortzetting van de enquête komt.
 • Lid betekent elke persoon in een panel met respondenten.
 • Pro rato restitutie wil zeggen restitutie van kosten die zijn betaald voor een SurveyMonkey Audience-aankoop, waarbij er een evenredige verdeling wordt aangebracht op basis van het aantal Voltooide enquêtereacties dat reeds aan u is verstrekt, indien dat het geval is.
 • Aankoopspecificaties zijn uw Vereiste criteria en het aantal Voltooide reacties dat u wenst.
 • Vereiste criteria zijn de kenmerken die u hebt geselecteerd in een lijst met kenmerken die door SurveyMonkey is verstrekt.
 • SurveyMonkey Audience-enquête of enquête wil zeggen, een enquête die u hebt gemaakt en die wordt gehost door SurveyMonkey en die u distribueert in overeenstemming met deze Audience-voorwaarden.
 • Doelleden is een set Leden waarop de Vereiste criteria van toepassing zijn.

2. Hoe de service werkt

2.1 Een aankoopaanvraag maken. Als u hulpmiddelen van SurveyMonkey wilt gebruiken om een enquête te verzenden naar Leden die voldoen aan Vereiste criteria, kunt u deze Vereiste criteria samen met uw Aankoopspecificaties indienen.

Wanneer u Aankoopspecificaties indient bij SurveyMonkey, verstrekt SurveyMonkey u een prijsopgave en een geschat tijdsbestek voor het leveren van uw Voltooide enquêtereacties.

U kunt vervolgens uw Aankoopspecificaties bevestigen en uw betalingsgegevens verzenden om uw Aankoopaanvraag te maken. Als u uw Aankoopaanvraag verzendt, geeft u daarmee aan dat u deze Audience-voorwaarden accepteert.

We zullen de ontvangst van uw Aankoopaanvraag bevestigen door een factuur of ander orderbevestigingsdocument te verstrekken.

2.2 Goedkeuringsproces voor Aankoopaanvragen. Zodra uw Aankoopaanvraag is ontvangen, zal SurveyMonkey dit beoordelen en u laten weten of we hieraan kunnen voldoen. SurveyMonkey beoordeelt Aankoopaanvragen op basis van verschillende aan factoren. Eén reden waarom SurveyMonkey uw Aankoopaanvraag mogelijk niet accepteert, is omdat we ervan overtuigd zijn dat er onvoldoende Leden beschikbaar zijn om te voldoen aan uw Afstemmingscriteria voor het leveren van het aantal voltooide enquêtereacties dat u hebt aangevraagd.

Acceptatie van uw Aankoopaanvraag is geen garantie dat SurveyMonkey in staat zal zijn het vereiste aantal Voltooide enquêtereacties binnen het gespecificeerde tijdsbestek te leveren. Een eventueel gespecificeerd tijdsbestek is zijn slechts een schatting. Hoewel SurveyMonkey uw Aankoopaanvraag alleen accepteert als we ervan overtuigd zijn dat we aan uw Afstemmingscriteria kunnen voldoen, kan SurveyMonkey dit als gevolg van onzekerheden die onlosmakelijk zijn verbonden aan het voorzien in Leden en de veranderlijkheid van reactiepercentages niet garanderen. Zie Sectie 5.2 als we niet aan uw Aankoopspecificaties kunnen voldoen.

3. Betaling en Audience-tegoed

Tenzij anders overeengekomen, bent u verplicht om een betaling te verrichten voordat we uw enquête distribueren naar Leden als SurveyMonkey uw Aankoopaanvraag accepteert. Als u betaalt met een creditcard, wordt het bedrag in rekening gebracht bij uw op dat moment geregistreerde creditcard. Als u betaalt met Audience-tegoed, wordt dit, onderworpen aan de voorwaarden hierna, gebruikt voor het betalen van de kosten die op dat moment zijn verschuldigd voor uw Aankoop.

Door het kopen, accepteren of gebruiken van SurveyMonkey Audience-tegoed (Audience-tegoed), betaalt u vooraf voor SurveyMonkey Audience-reacties die u mogelijk van tijd tot tijd bestelt. Audience-tegoed kan uitsluitend worden gebruikt voor dergelijke reacties en kan niet worden gebruikt voor enig ander product of enige andere service die door SurveyMonkey wordt aangeboden. U moet uw Audience-tegoed binnen vijf jaar gebruiken. Audience-tegoed is niet overdraagbaar, vertegenwoordigt geen monetaire claim ten aanzien van SurveyMonkey en Audience-tegoed is geen opgeslagen waarde, geld, monetaire waarde of recht op toegang tot geld of de waarde van geld. Het aankoopbedrag wordt niet gerestitueerd als het Audience-tegoed niet binnen deze periode wordt gebruikt.

SurveyMonkey erkent dat de wetgeving in bepaalde rechtsgebieden voorziet in wettelijke rechten van klanten met betrekking tot verloopdatums die niet met een contract mogen worden opgelegd of waarvan door de desbetreffende consumenten niet kan worden afgezien. Als u een dergelijke consument bent en dergelijke wetgeving op deze transactie van toepassing is, beperkt niets in de Gebruiksvoorwaarden voor Audience-tegoed deze consumentenrechten.

U kunt uw beschikbare saldo aan Audience-tegoed controleren in de sectie Mijn account van uw SurveyMonkey-account. SurveyMonkey behoudt zich het recht voor om uw saldo aan Audience-tegoed te corrigeren als we ervan overtuigd zijn dat er een administratieve, factureringsgebonden of boekhoudkundige fout is opgetreden.

4. Aanvullende vereisten, limieten en beperkingen

4.1 SurveyMonkey Audience-enquêtevereisten. Uw enquête moet voldoen aan eventuele beperkingen die zijn gepubliceerd op de SurveyMonkey Audience-website ten tijde van het indienen van uw Aanvraag en moet tevens voldoen aan de volgende criteria:

(a) Inhoud en structuur van enquête

 1. Duur. Het invullen van uw enquête mag Doelleden niet meer dan, gemiddeld, 15 minuten kosten, zoals door SurveyMonkey naar ons goeddunken wordt vastgesteld.
 2. Geen contactgegevens verzamelen. Uw enquête mag geen contactinformatie van uw Doelleden verzamelen. Contactinformatie omvat e-mailadressen, telefoonnummers en e-mailadressen.
 3. Geen vertrouwelijke informatie verzamelen. Uw enquête mag geen creditcardinformatie, wachtwoorden, burgerservicenummers of vergelijkbare vertrouwelijke tot identiteit herleidbare informatie verzamelen van uw Doelleden.
 4. Verboden inhoud. Tenzij SurveyMonkey u daartoe schriftelijk toestemming heeft gegeven, mag uw enquête: (a) geen betrekking hebben op alcohol, tabak of recreatieve drugsproducten, indien deze is gericht op Doelleden onder de wettelijke leeftijd voor gebruik van deze producten; (b) geen betrekking hebben op pornografie; en (c) geen inbreuk maken op het Survey-inhoudsbeleid dat is beschreven op https://nl.surveymonkey.com/mp/policy/.
 5. Geen marketing- of wervingsactiviteiten. De Audience-service is ontworpen om onze klanten te helpen onderzoek uit te voeren. Deze service is niet bedoeld om hoofdzakelijk of rechtstreeks een product, service of concept te promoten bij enquêterespondenten. Uw enquête mag Doelleden niet vragen om taken buiten uw enquête te voltooien, waaronder het bezoeken van een andere website, het kopen van of abonneren op een product of service, het solliciteren op een vacature of het sluiten van hun webbrowser.

(b) Enquêtekwaliteit

 1. Klachten van enquêterespondenten. Als SurveyMonkey negatieve feedback over uw enquête ontvangt van Doelleden, zal SurveyMonkey dergelijke feedback beoordelen. Uw enquête kan worden opgeschort of geannuleerd als dergelijke feedback aan het licht brengt dat uw enquête niet voldoet aan dit Inhoudsbeleid.
 2. Gebrekkige reactiepercentages. Elke specifieke enquête via Audience-services die wordt uitgevoerd, kan nadat deze is gestart, worden opgeschort of geannuleerd als SurveyMonkey vaststelt dat deze een beduidend lager reactiepercentage vertoont dan een gemiddelde enquête die via Audience-services wordt gehouden. We berekenen reactiepercentages op basis van het aantal Voltooide enquêtereacties (waaronder die welke via screening worden uitgesloten van voortzetting van uw enquête) verdeeld over het aantal Doelleden dat begint met het invullen van een enquête. Abnormaal lage reactiepercentages duiden vaak op een probleem met het ontwerp van een enquête en we kunnen u mogelijk tips geven over hoe u uw enquête kunt bijwerken om de reactiepercentages te verbeteren.

Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw enquête voldoet aan de hiervoor vermelde vereisten voordat u een Aankoopaanvraag doet.

Ondanks dat we uw Aankoopaanvraag kunnen afwijzen omdat uw enquête niet voldoet aan de vereisten in deze Sectie, betekent goedkeuring van uw Aankoopaanvraag niet dat uw enquête wel voldoet of zal voldoen aan al deze vereisten. SurveyMonkey behoudt zich bovendien het recht voor om distributie van een enquête te weigeren wanneer deze, geheel naar goeddunken van SurveyMonkey, inhoud bevat die als ongepast wordt beschouwd. In een dergelijk geval kan, indien de problemen met de enquête niet kunnen worden opgelost, uw Aankoop door SurveyMonkey krachtens Sectie 5.1 worden geannuleerd.

4.2 Effect van een gebrek aan conformiteit met betrekking tot enquêtevereisten. Als SurveyMonkey constateert dat uw enquête redelijkerwijs niet voldoet aan de vereisten die zijn uiteengezet in Sectie 4.1, stelt SurveyMonkey u daarvan schriftelijk in kennis en wordt u de gelegenheid geboden uw enquête aan te passen om dit gebrek aan conformiteit op te lossen. Als uw enquête reeds wordt uitgevoerd wanneer we in alle redelijkheid vaststellen dat deze niet voldoet aan de vereisten die zijn uiteengezet in Sectie 4.1, schorten we de distributie van uw enquête naar aanvullende Doelleden op en bieden we u één gelegenheid om problemen op te lossen en uw enquête opnieuw te distribueren. Als uw enquête niet binnen dertig (30) dagen conform beleid is gemaakt nadat u door SurveyMonkey in kennis bent gesteld van het gebrek aan conformiteit, berusten er op SurveyMonkey geen verdere verplichtingen meer ten aanzien van u in verband met uw Aankoop.

4.3 Verantwoordelijkheid voor enquête-inhoud. Niettegenstaande elke betrokkenheid van SurveyMonkey bij de voorbereiding van uw enquête-inhoud, stemt u ermee in dat SurveyMonkey niet verantwoordelijk is voor de uiteindelijke goedkeuring van alle inhoud in uw SurveyMonkey Audience-enquêtes. SurveyMonkey aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of weglatingen in uw enquêtes.

4.4 SurveyMonkey-account is vereist. Omdat enquêtes worden gedistribueerd via het enquêteplatform van SurveyMonkey, moet u over een abonnement of over toestemming voor het gebruik van een SurveyMonkey-account beschikken om SurveyMonkey Audience te kunnen gebruiken. Als u geen toegang hebt tot een dergelijk account, moet u een account maken voordat u kunt overgaan tot een Aankoop.

5. Annulering en restitutie

5.1 Annulering van uw Aankoop. Als er eenmaal een betaling voor uw SurveyMonkey Audience-aankoop is verricht, is deze NIET restitueerbaar, uitgezonderd enkele specifieke omstandigheden. SurveyMonkey kan uw Aankoop op elk gewenst moment zonder opgaaf van reden annuleren. In een dergelijk geval komt u in aanmerking voor restitutie, zoals hierna is beschreven.

5.2 Restitutie en onvermogen om aan Aankoopspecificaties te voldoen. SurveyMonkey voorziet u, op aanvraag, van pro rato restitutie van kosten die u voor uw Aankoop hebt betaald, als (1) u deze Audience-voorwaarden en het gehele SurveyMonkey Audience-beleid hebt nageleefd en SurveyMonkey niet in staat is uw gewenste aantal Voltooide enquêtereacties binnen een redelijk tijdsbestek te verzamelen (gerekend vanaf de datum waarop uw enquête naar Doelleden wordt verzonden); of als (2) SurveyMonkey uw Aankoop zonder opgaaf van reden annuleert. Niettegenstaande het hiervoor vermelde, zal er geen restitutie plaatsvinden als u uw enquête op enige wijze aanpast op een manier die niet door SurveyMonkey is goedgekeurd, nadat deze (i) is gecontroleerd door SurveyMonkey of (ii) is gedistribueerd naar de Doelleden (waaronder het aanpassen van vragen of de configuratie van verzamelprogramma’s die worden gebruikt door Audience-services).

5.3 Klanten die zich in de Europese Unie bevinden. Als u consument bent en zich in de Europese Unie bevindt, kunt u uw Aankoop zonder opgaaf van reden annuleren door SurveyMonkey binnen een periode van 14 dagen na uw aankoop hiervan in kennis te stellen. Als u van uw recht tot annuleren gebruik wilt maken, moet u SurveyMonkey via ondersteuning@surveymonkey.com in kennis stellen van uw besluit dit contract te annuleren of moet u daartoe het annuleringsformulier invullen dat wordt weergegeven op https://help.surveymonkey.com/articles/nl_NL/kb/Subscription-Cancellation-Policy-Europe-only. Als u uw aankoop uit hoofde van deze sectie annuleert, betalen we u eventueel ontvangen betalingen zonder onnodige vertraging terug, en zulks in elk geval niet later dan 14 dagen gerekend van de dag waarop we de kennisgeving van uw beslissing tot annuleren hebben ontvangen. We verrichten een dergelijke terugbetaling via dezelfde betalingsmethode als die welke u hebt gebruikt voor de initiële transactie, tenzij er nadrukkelijk anderszins is overeengekomen. Er zullen u in elk geval geen kosten in rekening worden gebracht vanwege een dergelijke terugbetaling. Niettegenstaande het voorgaande, ontvangt u, indien u Voltooide enquêtereacties hebt ontvangen gedurende de annuleringsperiode, een pro rato restitutie waarbij een vergoeding is afgetrokken voor Voltooide enquêtereacties die u hebt ontvangen tot op het tijdstip waarop we de kennisgeving van uw beslissing tot het annuleren hebben ontvangen. Na annulering beschikt u niet over welke verdere rechten dan ook tot ontvangst van uw Aankoop.

6. Privacy

6.1 Privacyverklaring. Uw Aankoop en gebruik van SurveyMonkey Audience zijn onderworpen aan (a) de SurveyMonkey Contribute-privacyverklaring op https://contribute.surveymonkey.com/privacy, waarin u een Panel-koper bent, als SurveyMonkey Contribute de Bron van Doelleden (zoals gedefinieerd in Sectie 7.1) is die wordt gebruikt voor uw SurveyMonkey Audience-enquête, en aan (b) het SurveyMonkey-privacybeleid op https://nl.surveymonkey.com/mp/policy/privacy-policy/, dat eveneens van toepassing is op SurveyMonkey Audience.

6.2 Afwijkende verwerking van enquêtes. Houd er rekening mee dat uw SurveyMonkey Audience-enquêtes anders worden verwerkt dan niet-SurveyMonkey Audience-enquêtes die op SurveyMonkey worden gemaakt. U stemt er dienovereenkomstig mee in dat SurveyMonkey uw SurveyMonkey Audience-enquêtereacties en andere gegevens mag gebruiken om andere SurveyMonkey Audience-kopers te voorzien van aanvullende afstemmingscriteria, zodat ze zich op specifiekere sets Leden kunnen richten. Uitgezonderd dit gebruik, gebruikt SurveyMonkey uw SurveyMonkey Audience-enquêtegegevens echter niet voor eigen doeleinden en SurveyMonkey zal daadwerkelijke enquêtereacties niet rechtstreeks met enige andere SurveyMonkey Audience-koper delen.

7. Algemeen

7.1 Bron van Doelleden. Doelleden kunnen via een verscheidenheid aan enquêtepanels door SurveyMonkey worden benaderd. Tenzij anderszins schriftelijk met SurveyMonkey is overeengekomen, wordt het enquêtepanel of worden de enquêtepanels naar goeddunken van SurveyMonkey geselecteerd (Bron van Doelleden). Selecties van SurveyMonkey zijn erop gericht om wat SurveyMonkey als uw Vereiste criteria beschouwd, zo dicht mogelijk te benaderen. Als SurveyMonkey Doelleden van derde partijen gebruikt, blijft SurveyMonkey ten aanzien van u verantwoordelijk voor alle vereiste prestaties uit hoofde van deze Audience-voorwaarden.

7.2 Disclaimer met betrekking tot levering. SurveyMonkey verklaart of waarborgt niet: (a) dat zelfs als uw Aankoopaanvraag wordt geaccepteerd, u het gewenste aantal voltooide enquêtereacties binnen welk gespecificeerd tijdsbestek dan ook te verzamelen; en dat (b) Leden daadwerkelijk aan de Vereiste criteria voldoen of dat leden daadwerkelijk de Vereiste criteria bezitten waarvan ze ten aanzien van SurveyMonkey hebben verklaard dat ze aan deze criteria voldoen of dat ze deze criteria bezitten.

7.3 DISCLAIMER MET BETREKKING TOT GARANTIES. UITGEZONDERD ZOALS DAARIN IN DIT DOCUMENT NADRUKKELIJK ANDERS IS VOORZIEN, EN DIT IN DE MATE WAARIN DAT ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING MAXIMAAL IS TOEGESTAAN, BIEDT SURVEYMONKEY GEEN ENKELE VOORSTELLING VAN ZAKEN OF GARANTIE MET BETREKKING TOT SURVEYMONKEY AUDIENCE, WAARONDER DIE MET BETREKKING TOT DE GESCHIKTHEID, BETROUWBAARHEID, BESCHIKBAARHEID, TIJDIGHEID OF KWALITEIT VAN DE SURVEYMONKEY AUDIENCE-SERVICE OF DE NAUWKEIRIGHEID VAN EEN DERGELIJKE SERVICE OF VAN EVENTUELE INFORMATIE AFGELEID UIT HET GEBRUIK VAN EEN DERGELIJKE SERVICE.

7.4 Volledige overeenkomst. Deze Audience-voorwaarden en het volledige beleid en alle andere documenten waarnaar in deze Audience-voorwaarden wordt verwezen, vormen de gehele overeenkomst tussen u en SurveyMonkey, en prevaleren boven alle eerdere en huidige mededelingen, afspraken en overeenkomsten die betrekking hebben op de inhoud hiervan, ongeacht of dit mondelinge of schriftelijke mededelingen, afspraken en overeenkomsten betreft. Geen enkel amendement op en geen enkele vrijwaring met betrekking tot deze Audience-voorwaarden is geldig, tenzij dit een schriftelijk amendement betreft dat of tenzij dit een schriftelijke vrijwaring betreft die zowel door u als door SurveyMonkey is ondertekend.

7.5 Rechtspersoon waarmee een overeenkomst wordt gesloten. Als u ingezetene bent van de Verenigde Staten of als uw hoofdvestiging zich in de Verenigde Staten bevindt, wordt de SurveyMonkey Audience-service aan u aangeboden door SurveyMonkey Inc. Als dat niet het geval is, wordt de SurveyMonkey Audience-service aan u aangeboden door SurveyMonkey Europe UC.